Aktualności

TRAKO 2015

Zakoń­czyły się kolejne Mię­dzy­na­ro­dowe Targi Kole­jowe TRAKO pod­czas któ­rych NEWAG S.A. pre­zen­to­wał pol­skiego “rekordzistę” czyli pojazd Impuls 45WE, który 29.08.2015 poje­chał z pręd­ko­ścią 226 km/h oraz bar­dzo chwa­loną przez prze­woź­nika loko­mo­tywę Dra­gon, która osiąga bar­dzo wysoki współ­czyn­nik nie­za­wod­no­ści na pozio­mie 99,6%.

Pod­czas TRAKO kon­sor­cjum Stadler-Newag prze­ka­zało jeden z 20 ezt — Flirt 3 — wypro­du­ko­wany na zamó­wie­nie  PKP ICC. W uro­czy­stym prze­ka­za­niu udział wzięła Pani Mini­ster Maria Wasiak.

W pią­tek licz­nie odwie­dzili nas mali miło­śnicy kolei. Speł­niamy obiet­nicę zło­żoną nie­któ­rym z nich, publi­ku­jąc zdję­cia z tego dnia.

Wszyst­kim Pań­stwu ser­decz­nie dzię­ku­jemy za zain­te­re­so­wa­nie oka­zane naszej fir­mie pod­czas tego­rocz­nych targów!