Aktualności

TRAKO 2013

To była 10. jubi­le­uszowa edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Kole­jo­wych TRAKO, którą  hono­ro­wym  patro­na­tem objął Mini­ster Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej — Sła­wo­mir Nowak.

TRAKO, naj­więk­sze i naj­bar­dziej pre­sti­żowe w Pol­sce oraz dru­gie w Euro­pie spo­tka­nie branży trans­portu szy­no­wego z roku na rok cie­szy się coraz więk­szą popularnością.  W dniach od  24 do 27.09.2013 sto­isko NEWAGU odwie­dziły setki gości. Ogromnym zain­te­re­so­wa­niem odwie­dza­ją­cych tereny tar­gowe Ambe­rE­xpo cie­szył się Impuls 31WE, który w tym roku pobił rekord pręd­ko­ści 211 km/h. Maszy­ni­ści bar­dzo chwa­lili  loko­mo­tywy — wie­lo­sys­te­mo­wego Grif­fina i zmo­der­ni­zo­waną 15D.

W środę 25.09.2013 Mini­ster Sła­wo­mir Nowak zaszczy­cił nas swoją obecnością.