Aktualności

Testy zderzeniowe kabiny maszynisty EZT Impuls

Celem testów zde­rze­nio­wych kabiny EZT Impuls była wali­da­cja obli­czeń oraz symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych odpor­no­ści zde­rze­nio­wej kon­struk­cji  wg wyma­gań normy PN EN 15227.
Wyniki testów potwier­dziły w pełni speł­nie­nie przez kon­struk­cję wyma­gań nor­ma­tyw­nych.
Pozy­skane w trak­cie zde­rzeń dane pomia­rowe z czuj­ni­ków ten­so­me­trycz­nych i akce­le­ro­me­trów zostaną wyko­rzy­stane w dal­szych pra­cach roz­wo­jo­wych  kon­struk­cji pojaz­dów szy­no­wych pro­wa­dzo­nych przez NEWAG S.A.

Zobacz dwa testy zde­rze­niowe prze­pro­wa­dzone przez Insty­tut Kolej­nic­twa na torze Doświad­czal­nym w Żmigro­dzie, w dniach 26 i 27 listo­pada 2014.