Aktualności

Tak będą wyglądały Impulsy produkowane dla Kolei Mazowieckich

NEWAG S.A. reali­zuje kon­trakt o war­to­ści ponad 257 mln zł brutto na dostawę 12 pię­cio­czło­no­wych pojaz­dów z rodziny Impuls. Zama­wia­ją­cym są Koleje Mazo­wiec­kie. Pierw­sze pojazdy wyjadą na tory w II kwar­tale br. Prze­ka­za­nie całego zamó­wio­nego taboru pla­no­wane jest na IV kwar­tał tego roku.

W listo­pa­dzie  2014 r Koleje Mazo­wiec­kie zawarły z Newa­giem  umowę na dostawę 12 pię­cio­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych z rodziny Impuls. Oprócz dostawy pojaz­dów umowa gwa­ran­tuje świad­cze­nie usług ser­wi­so­wych, dostawę pakietu pozde­rze­nio­wego, a także prze­szko­le­nie pra­cow­ni­ków przewoźnika.

Nowo­cze­sne Impulsy będą mogły roz­wi­jać pręd­kość do 160 km/h. Każdy z zamó­wio­nych  skła­dów będzie miał po 206 miejsc sie­dzą­cych w ukła­dzie otwar­tym oraz po 325 miejsc sto­ją­cych.  Dla pasa­że­rów prze­wi­dziano sze­reg udo­god­nień; każdy z pojaz­dów wypo­sa­żony będzie w kli­ma­ty­za­cję, wi-fi, gniazdka elek­tryczne, sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej oraz inter­com. Prze­wi­dziano także dodat­kową prze­strzeń na większy bagaż.

Obec­nie trwa pro­duk­cja pierw­szych pojaz­dów, któ­rych wizu­ali­za­cje przed­sta­wiamy poniżej.