Aktualności

Szynobus w nowej odsłonie

Znamy już zwy­cię­ski pro­jekt mala­tury, według któ­rego poma­lo­wany zosta­nie nowo­cze­sny auto­bus szy­nowy wypro­du­ko­wany dla Kolei Mazo­wiec­kich przez firmę NEWAG S.A. Spo­śród 60 prac Kapi­tuła Kon­kur­sowa wybrała zwy­cię­ski pro­jekt, któ­rego auto­rem jest Krzysz­tof Moskała.

Koleje Mazo­wiec­kie już po raz 3. ogło­siły kon­kurs na pro­jekt mala­tury, tym razem nowo­cze­snego auto­busu szy­no­wego firmy NEWAG S.A., który na mazo­wiec­kie tory wyje­dzie jesz­cze w tym roku.

Udział w kon­kur­sie był otwarty dla każ­dego, wystar­czyło wyka­zać się pomy­sło­wo­ścią przy zacho­wa­niu warun­ków pro­jektu kon­kur­so­wego w tym zgod­no­ści z obo­wią­zu­ją­cym w Kole­jach Mazo­wiec­kich Sys­te­mem Iden­ty­fi­ka­cji Wizualnej.

Wybie­ra­jąc lau­re­atów Kapi­tuła Kon­kur­sowa brała pod uwagę m.in. ory­gi­nal­ność pro­jektu, jego walory arty­styczne i użyteczność.

Na kon­kurs wpły­nęło 60 ory­gi­nal­nych pro­jek­tów. Kapi­tuła, oprócz nagrody głów­nej, którą otrzy­mał Krzysz­tof Moskała, przy­znała dwa wyróż­nie­nia: Prze­my­sła­wowi Łuka­sia­kowi i Woj­cie­chowi Skórzewskiemu.

Jestem zasko­czony zain­te­re­so­wa­niem z jakim spo­tkał się ten kon­kurs. Jakość pro­jek­tów, róż­no­rod­ność pomy­słów, zaan­ga­żo­wa­nie auto­rów skło­niły nas do nagro­dze­nia wyróż­nio­nych prac — powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, pre­zes Zarządu – Wszyst­kie wybrane przez Kapi­tułę pracę oddają to co wyróż­nia pojazd NEWAGU, jego jakość,  nowo­cze­sność, ory­gi­nal­ność i użyteczność.

Nagrodą główną, oprócz prak­tycz­nego zasto­so­wa­nia zwy­cię­skiego pro­jektu – poma­lo­wa­nia szy­no­busu — jest lap­top ufun­do­wany przez „Koleje Mazo­wiec­kie – KM”. Auto­rzy wyróż­nio­nych pro­jek­tów otrzy­mali tablet i apa­rat foto­gra­ficzny ufun­do­wane przez nowo­są­decki NEWAG. Nagrody wrę­czono w czwar­tek, 18.07.2013 w sie­dzi­bie Kolei Mazo­wiec­kich w Warszawie.

1 Miej­sce: