Aktualności

Szczecin otrzymał ZŁOTEGO IMPULSa z ETCS 2

W dniu dzi­siej­szym na Dworcu Głów­nym w Szcze­ci­nie o godz. 12:30 odbyła się uro­czy­stość prze­ka­za­nia pierw­szych trzech elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych IMPULS z sie­dem­na­stu zamó­wio­nych w 2016 roku przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego. W tym wyjąt­ko­wym wyda­rze­niu udział wzięli Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego Olgierd Geble­wicz, Dyrek­tor Wydziału Infra­struk­tury i Trans­portu UMWZ – Jadwiga Raj­kie­wicz,  Wice­pre­zes spółki Prze­wozy Regio­nalne – Artur Kowal­czyk, Dyrek­tor Zachod­nio­po­mor­skiego Oddziału Prze­wo­zów Regio­nal­nych – Andrzej Chańko oraz Pre­zes NEWAG S.A. Zbi­gniew Konieczek.

Kon­trakt zawarty we wrze­śniu 2016 r. gwa­ran­tuje dostawę 12 trzy­czło­no­wych i 5 czte­ro­czło­no­wych pojaz­dów.  Ponadto NEWAG ma dostar­czyć rów­nież symu­la­tor, na któ­rym będzie szko­liła się kadra maszy­ni­stów do obsługi nowych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. Prze­targ zakłada moż­li­wość zwięk­sze­nia zamó­wie­nia nawet o dodat­kowe 13 pojazdów.

Wśród pierw­szych trzech pojaz­dów typu 36WEa, a ozna­czo­nymi kolejno nume­rami 031 – 033 jeden jest wyjąt­kowy — złoty. Pozo­stałe będą już w malo­wa­niu „stan­dar­do­wym”, zgod­nym z mala­turą z poprzed­niego zamó­wie­nia nowego taboru. Po torach jeź­dzi już trzy­na­ście pojaz­dów IMPULS, któ­rych dostawa zakoń­czyła się w grud­niu 2015 roku.

Złoty EZT IMPULS 36WEa – 031 jako pierw­szy pojazd w Pol­sce uzy­skał zezwo­le­nie ETCS poziomu dru­giego wydane przez Urząd Trans­portu Kole­jo­wego. ETCS jest czę­ścią wdra­ża­nego w Unii Euro­pej­skiej sys­temu ERTMS, który ma zapew­nić inte­ro­pe­ra­cyj­ność trans­portu kole­jo­wego,
czyli moż­li­wość swo­bod­nego poru­sza­nia się pojaz­dów szy­no­wych w sie­ciach kole­jo­wych poszcze­gól­nych państw bez koniecz­no­ści zatrzy­my­wa­nia się na gra­ni­cach oraz wymiany loko­mo­tyw, bądź maszynistów.

Po 3 czerwca Złoty Pociąg będzie kur­so­wać po Pomo­rzu Zachod­nim, w szcze­gól­no­ści na tra­sach nad­mor­skich. Nie będzie ozna­ko­wany w kole­jo­wych roz­kła­dach jazdy, jed­nak Urząd Mar­szał­kow­ski ma pod­po­wia­dać podróż­nym na jakich tra­sach i w jakich godzi­nach będzie można go spo­tkać. Pociąg ma być atrak­cją nawią­zu­jącą do słyn­nego „zło­tego pociągu” z Wał­brzy­cha, który nie został jed­nak odkryty.

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne z rodziny Impuls są pojaz­dami nisko­po­dło­go­wymi z jed­no­prze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, opcjo­nal­nie w auto­maty do sprze­daży bile­tów oraz kasow­niki bile­towe. Wnę­trze zostało dosto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się  prze­wi­dziano pod­jazdy (pochyl­nie), wysu­wane stop­nie, windy, szerokie prze­jazdy oraz miej­sce do prze­wozu wóz­ków  i rowerów.

War­tość inwe­sty­cji to ponad 250 mln zł. Poziom dofi­nan­so­wa­nia zakupu w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego może wynieść 85 proc., a pozo­stałe środki pocho­dzić będą fun­du­szu kole­jo­wego i środ­ków wła­snych województwa.