Aktualności

Strona newag.pl wyróżniona e-Diamentem Forbesa

10 kwiet­nia pod­czas uro­czy­stej gali w Kra­ko­wie, wrę­czono sta­tu­etki i wyróż­nie­nia Dia­men­tów For­besa 2014 w woje­wódz­twie małopolskim.

W kate­go­rii firm o przy­cho­dach powy­żej 250 mln zł NEWAG S.A. zajął II miej­sce w woje­wódz­twie (tuż za Tau­ron Dys­try­bu­cja SA.) i VIII miej­sce w kraju.

Na mało­pol­skiej gali wrę­czono rów­nież e-Diamenty za naj­lep­sze strony inter­ne­towe wśród przed­się­biorstw z ran­kingu For­besa.
Miło nam poin­for­mo­wać, że strona newag.pl zna­la­zła się wśród dwóch wyróż­nio­nych stron. Nagrodę główną otrzy­mała firma ELSTA Sp. z o.o.

wię­cej