Aktualności

Spotkanie emerytowanych pracowników w NEWAGU

20 paź­dzier­nika 2016r. NEWAG S.A. zor­ga­ni­zo­wał uro­czy­ste spo­tka­nie dla byłych pra­cow­ni­ków z oka­zji 140-lecia ist­nie­nia firmy. W spo­tka­niu wzięła udział rekor­dowo duża liczba ponad  400 osób,  które  pra­co­wały w prze­szło­ści w NEWAG S.A. oraz w ZNTK S.A. (bo pod taka nazwą dzia­łał NEWAG do roku 2005).

W trak­cie wizyty goście mogli zoba­czyć zmiany jakie zaszły w ich byłym przed­się­bior­stwie na prze­strzeni lat. Spo­tkali się rów­nież z przed­sta­wi­cie­lami Zarządu .Pod­czas spo­tka­nia Pre­zes Zbi­gniew Konie­czek gorąco podzię­ko­wał wszyst­kim za przy­by­cie  i powie­dział: „Dzięki Wam, dzięki Waszej  pracy — każ­dego z Was osobno i wspól­nie bo zespół jest jed­nak najważniejszy-  jeste­śmy w tym miej­scu i możemy razem świę­to­wać 140 lat Kolei Tar­nów – Lelu­chów, ale i Warsz­ta­tów Kole­jo­wych, a póź­niej NEWAG-u.”

Impreza sta­no­wiła rów­nież oka­zję dla eme­ry­tów do towa­rzy­skiego spo­tka­nia się z byłymi kole­gami i kole­żan­kami z pracy przy poczę­stunku i odno­wie­nia daw­nych znajomości .

Wszyst­kim eme­ry­to­wa­nym pra­cow­ni­kom dzię­ku­jemy za ich zaan­ga­żo­wa­nie oraz dłu­go­letni wkład w budo­wa­nie marki i pozy­cji przed­się­bior­stwa. Dzię­ku­jemy za tłumne przy­by­cie i zapra­szamy ponow­nie do odwie­dze­nia naszej  firmy.