Aktualności

Sponsorowany przez NEWAG S.A., Paweł Górka rusza na węgierski pojedynek

Były moto­cy­klowy wice­mistrz Pol­ski wystar­tuje w ten week­end w dru­giej run­dzie mistrzostw kraju, połą­czo­nej ze zma­ga­niami euro­pej­skiej serii Alpe Adria. Na węgier­skim torze Pannonia-Ring Paweł Górka liczy na kolejne suk­cesy w pre­sti­żo­wej kate­go­rii Superbike.

38-latek z Nowego Sącza, wice­mistrz Pol­ski kate­go­rii Super­stock 1000 z sezonu 2013, prze­siadł się w tym roku do naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej kate­go­rii Super­bike, w któ­rej pierw­sze wyścigi na torze w Pozna­niu koń­czył na początku maja tuż za podium, dwu­krot­nie fini­szu­jąc na czwar­tej pozycji.

W tym tygo­dniu pol­skich moto­cy­kli­stów czeka drugi wyści­gowy week­end sezonu 2015, połą­czony ze zma­ga­niami euro­pej­skich mistrzostw Alpe Adria. W kate­go­rii Super­bike do startu na węgier­skim torze Pannonia-Ring zgło­siło się aż 44 zawod­ni­ków, w tym dwu­na­stu Polaków.

Paweł Górka wystar­tuje w tym roku w peł­nym cyklu obu serii, WMMP i Alpe Adria, repre­zen­tu­jąc barwy czo­ło­wej cze­skiej ekipy BMW Motor­rad Czech Repu­blic. Nowo­są­de­cza­nin dosiada dosko­nale zna­nego sobie moto­cy­kla BMW S1000RR o mocy ok. dwu­stu koni mecha­nicz­nych, a jego celem jest walka o czo­łowe lokaty, zarówno w kraju, jak i za granicą.

„Od jakie­goś czasu chcia­łem spró­bo­wać swo­ich sił w naj­moc­niej­szej kate­go­rii Super­bike. W tym roku jest to moż­liwe dzięki nawią­za­niu współ­pracy z ofi­cjal­nym, cze­skim zespo­łem BMW. Po raz pierw­szy w swo­jej karie­rze star­tuję w pro­fe­sjo­nal­nej eki­pie, która zaj­muje się przy­go­to­wa­niem moto­cy­kla. Chcę wyko­rzy­stać tę sytu­ację i wal­czyć o jak naj­lep­sze pozy­cje, zarówno w mistrzo­stwach Pol­ski, jak i w Alpe Adria. — mówi Paweł Górka — W naj­bliż­szy week­end czeka nas zacięty poje­dy­nek pod­czas dwóch wyści­gów na Węgrzech. Cho­ciażby dla­tego, że na star­cie ustawi się ponad czter­dzie­stu zawod­ni­ków. Pannonia-Ring to dość tech­niczny tor, który jed­nak lubię. Kiedy jest mokro, miej­scami bywa tam ślisko, a w sobotę może popa­dać, więc będzie cie­ka­wie — dodaje

Mistrz Pol­ski w nar­ciar­stwie alpej­skim z sezonu 2002–2003, Górka swoją moto­cy­klową karierę roz­po­czy­nał od wyści­gów Super­moto, w któ­rych w 2007 roku zajął dru­gie miej­sce w Pucha­rze Pol­ski. Kolej­nym kro­kiem była prze­siadka na moto­cykl torowy i wywal­cze­nie wyści­go­wego Pucharu Pol­ski w roku 2008, a następ­nie debiut w mistrzow­skiej kate­go­rii Super­stock 1000, w któ­rej ścigał się z suk­ce­sami do końca ubie­głego roku.

Wię­cej infor­ma­cji o Pawle Górce na ofi­cjal­nym pro­filu na Face­bo­oku: www.facebook.com/pages/Pawel-Gorka/603561386395038

Mate­riały: Paweł Górka