Aktualności

Skrócenie terminu modernizacji lokomotyw 311Da dla PKP LHS

W lipcu 2017 roku została pod­pi­sana umowa pomię­dzy PKP Linia Hut­ni­cza Sze­ro­ko­to­rowa spółka z o.o. a  NEWAG S.A.. Jej przed­mio­tem jest moder­ni­za­cja 10 loko­mo­tyw spa­li­no­wych ST44 do typu 311Da. Pier­wotny har­mo­no­gram zakła­dał dostawę jed­nej sztuki mie­sięcz­nie. Mając na uwa­dze rosnące potrzeby prze­wo­zowe PKP LHS strony uzgod­niły skró­ce­nie ter­minu reali­za­cji zamówienia.

„Cie­szymy się, że dostawy zmo­der­ni­zo­wa­nych loko­mo­tyw 311Da zostaną zre­ali­zo­wane szyb­ciej niż pier­wot­nie pla­no­wano. Jest to dla nas tym bar­dziej istotne, że w pierw­szym kwar­tale roku odno­to­wa­li­śmy rekor­dową ilość prze­wo­zów — powie­dział Pre­zes Zarządu PKP LHS, Zbi­gniew Tracichleb.

Pierw­sze dwie zmo­der­ni­zo­wane loko­mo­tywy zostały dostar­czone  PKP LHS w kwiet­niu, kolejne 4 pojazdy zostaną dostar­czone już w maju. Zakoń­cze­nie reali­za­cji umowy pla­no­wane jest w lipcu 2018 roku, 5 mie­sięcy przed pier­wot­nym terminem.

Przed reali­za­cją obec­nego kon­traktu PKP LHS dys­po­no­wał sie­dem­na­stoma loko­mo­ty­wami typu 311Da zmo­der­ni­zo­wa­nymi przez NEWAG. Loko­mo­tywy prze­zna­czona są do pro­wa­dze­nia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych po linii szerokotorowej.

Od 2007r. NEWAG S.A. zmo­der­ni­zo­wał 37 loko­mo­tyw tego typu. Spalinowa loko­mo­tywa towa­rowa typu 311D/311Da powstała w wyniku grun­tow­nej moder­ni­za­cji loko­mo­tywy pro­duk­cji rosyj­skiej typu M62, zna­nej na pol­skim rynku kole­jo­wym pod oznaczeniem ST44.

War­tość umowy opiewa na kwotę ponad 95 milio­nów zło­tych netto.