Aktualności

Siemens-Newag — metro dla Warszawy

W dniu dzi­siej­szym, Sie­mens Sp. z o.o., Sie­mens Oester­re­ich wraz z Newag S.A. pod­pi­sał umowę z War­szaw­skim Metrem na dostawę 35 sze­ścio­wa­go­no­wych pojaz­dów Inspiro.

Prze­targ jest finan­so­wany ze środ­ków War­szaw­skiego Metra, jak podaje Rynek Kole­jowy, środki uzy­skane są: “dzięki wie­lo­let­niej umo­wie wyko­naw­czej z mia­stem sto­łecz­nym War­szawa o świad­cze­niu usług prze­wo­zo­wych środ­kami komu­ni­ka­cji zbio­ro­wej — pocią­gami metra w latach 2009–2027. Wła­dze sto­licy i prze­woź­nika sta­rają się o dofi­nan­so­wa­nie zakupu ze środ­ków Unii Europejskiej.”

Sie­mens w Wied­niu wypro­du­kuje pierw­sze 10 skła­dów, nato­miast wszyst­kie pozo­stałe zostaną wypro­du­ko­wane i będą ser­wi­so­wane przez nas w Nowym Sączu.

“Sie­mens to part­ner, któ­rego od dawna szu­ka­li­śmy” — powie­dział  w wywia­dze uldzie­lo­nym “Ryn­kowi Kole­jo­wemu”  — pre­zes naszej spółki Zbi­gniew Konieczek.

Pojazdy dostar­czone przez kon­sor­cjum opie­wają na kwotę 1 mld 69 mln 594 tys. zł.

Dodat­kowe infor­ma­cje -> Sie­mens — Newag “zain­spi­ruje” Warszawę