Aktualności

Sądecka Dycha — VI bieg uliczny o Puchar Prezesa NEWAG S.A.

Już  5. paź­dzier­nika 2014 roku, kolejna, VI Sądecka Dycha — bieg uliczny o Puchar Pre­zesa NEWAG S.A.
Wszyst­kich chęt­nych ser­decz­nie zapra­szamy do wzię­cia udziału w biegu.
Star­tu­jemy o godz. 13.00 z Rynku w Sta­rym Sączu.

Zgło­sze­nia przyj­mo­wane są do dnia 3.10.2014 na stro­nie: http://zapisy.ultimasport.pl/20 oraz 05.10.2014r. w godz. 9:00–12:00 w biu­rze zawo­dów na Rynku w Nowym Sączu.

Pro­gram:
09:00 Otwar­cie biura zawo­dów — RYNEK NOWY SĄCZ
12:00 Zamknię­cie biura zawo­dów
12:10 Trans­port zawod­ni­ków na Start — RYNEK STARY SĄCZ
13:00 START BIEGU
PRZEBIEG TRASY
START: Rynek Stary Sącz — Rondo Jana Pawła II — Nowy Sącz, ul. Węgier­ska — ul. Pira­mo­wi­cza — ul. Zie­lona — ul.Kolejowa — Al. Bato­rego — Al. Wol­no­ści — ul. Mic­kie­wi­cza — ul. Dłu­go­sza — ul. Kościuszki — ul. Jagiel­loń­ska — META: Rynek Nowy Sącz

Pierwsi zawod­nicy spo­dzie­wani są na mecie około 13:30

14.30 Deko­ra­cja w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej
15:00 Deko­ra­cja w kla­sy­fi­ka­cji wie­ko­wej i loso­wa­nie nagród
16:00 Zakoń­cze­nie zawodów

W godzi­nach 10.00 – 16.00 wystąpi zespół MR.POLLACK – scena, Rynek w Nowym Sączu.  Wśród kibi­cu­ją­cych roz­lo­so­wane zostaną nagrody-niespodzianki