Aktualności

Sądecka dycha o puchar Newagu

30 wrze­śnia 2012 r. o godzi­nie 14.00 wystar­to­wała kolejna, czwarta już, edy­cja biegu „Sądecka Dycha o puchar Newagu”.

Ta cie­sząca się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią impreza zgro­ma­dziła w tym roku wię­cej uczest­ni­ków niż w latach ubie­głych, co jest nie­wąt­pli­wie dużym suk­ce­sem organizatorów.

W tym roku na star­cie zgro­ma­dziło się aż 240 zawod­ni­ków i zawod­ni­czek z kraju i z zagra­nicy. Począ­tek biegu miał miej­sce w Sta­rym Sączu, trasa prze­bie­gała sądec­kimi uli­cami i koń­czyła swój bieg na pły­cie rynku w Nowym Sączu. Zwy­cięzcy otrzy­mali cenne nagrody i pamiąt­kowe medale.

Gene­ral­nym spon­so­rem imprezy była firma NEWAG S.A.

Poni­żej kla­sy­fi­ka­cja zwycięzców:

Męż­czyźni:

1. Bur­ghardt Jakub (Grupa Bie­gowa Sąde­cza­nin) 30:01

2. Kem Artur (Unia Hru­bie­szów) 31:15

3. Bla­ho­dir Yuriy (Finisz Kalisz) 33:07

Kobiety:

1. Anna Wojna (ULKS Lipinki) 36:25
2. Cader Agnieszka (Zabie­rzów Biega) 38:04
3. Gruca Bar­bara (Vise­grad Mara­ton Rytro) 38:55

W biegu uczest­ni­czyli rów­nież pra­cow­nicy naszej firmy:

  • Patry­cja Kurczab
  • Jakub Dzie­dzic
  • Jacek Abram­czyk
  • Dłu­gosz Franciszek
Wszyst­kim uczest­ni­kom, ser­decz­nie gratulujemy !