Aktualności

Sądecka Dycha już po raz ósmy

Dnia 25 wrze­śnia 2016 roku odbyła się VIII edy­cja Sądec­kiej Dychy o Puchar Pre­zesa NEWAGu.

W tym roku dystans 10 km prze­bie­gła rekor­dowa liczba ponad 350 osób oraz wyjąt­kowo duża repre­zen­ta­cja firmy NEWAG S.A. Uczest­nicy biegu chwa­lili sobie wyjąt­kową aurę sprzy­ja­jącą bie­ga­niu oraz opty­malną tem­pe­ra­turę, która pano­wała w tym dniu.

Nagrody w kwa­li­fi­ka­cji gene­ral­nej pań wygrała Lila Fisko­wic z cza­sem 00:33:35,  dru­gie miej­sce zajęła Kata­rzyna Albrycht poko­nu­jąc trasę w 00:34:44 minut, ostat­nia na podium zna­la­zła się Olseya Dido­vo­diuk, repre­zen­tu­jąca klub LKB RUDNIK, która prze­bie­gła trasę w 00:34:58 minut.

Wśród panów trium­fo­wał Dmy­tro Dido­vo­diuk z LKB RUDNIK osią­ga­jąc czas 00:29:48 . Drugi na mecie poja­wił się Ser­gii Okse­niuk (LKB RUDNIK) z róż­nicą czte­rech sekund. Nato­miast trze­cie miej­sce zdo­był Oleh Lesh­chy­shyn uzy­sku­jąc czas 00:30:22.

W kate­go­rii NEWAG S.A. zwy­cięz­cami oka­zały się w kate­go­rii kobiet: Klau­dia Kole­go­wicz z cza­sem 00:45:31, druga przy­biegła na metę Anna Ziółko poko­nu­jąc trasę w 00:52:33 minut, a trze­cia na mecie była Patry­cja Kur­czab z cza­sem 00:55:59. Wśród panów trium­fo­wał Fran­ci­szek Dłu­gosz osią­ga­jąc czas 00:36:58, dru­gie miej­sce należy do Bar­tło­mieja Badow­skiego, któ­remu prze­bie­gnię­cie trasy zajęło 00:41:24, nato­miast trze­cie miej­sce zajął Mate­usz Fedko z cza­sem 00:43:19.

Po biegu odbyło się uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród oraz loso­wa­nie atrak­cyj­nych nagród rze­czo­wych wśród wszyst­kich uczest­ni­ków biegu. Nagrody wrę­czali Wice­pre­zes Zarządu NEWAG S.A. — Józef Micha­lik, Łukasz Wysow­ski — Dyrek­tor Pro­duk­cji, Mariusz Ber­naś — Dyrek­tor Pionu Badań i Roz­woju oraz Marian Ryżak, pra­cow­nik NEWAGu —  główny koor­dy­na­tor i  orga­nizator biegu.

Oprócz  NEWAG S.A., głów­nego spon­sora i fun­da­tora nagród, wyda­rze­nie spon­so­ro­wały firmy  Med­com Sp. z o.o., RFWW RAWAG Sp. z o.o, Kacz­ma­rek Elec­tric Sp. z o.o., Gra­met,  P.H VOLPEX, IGUANA-GASTRO-POLSKA oraz ENTE sp. z o.o. Orga­ni­za­to­rzy wyra­żają gorące podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich Spon­so­rów za wspar­cie orga­ni­za­cji tego wyda­rze­nia mając nadzieję na ponowną współ­pracę przy następ­nej edy­cji biegu.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom biegu oraz kibi­com za udział w VIII Sądec­kiej Dysze, rów­no­cze­śnie zachę­ca­jąc do uczest­nic­twa w kolej­nych edycjach.

Wię­cej zdjęć na naszym pro­filu na face­book: tutaj