Aktualności

Sądecka Dycha — bieg uliczny o puchar Prezesa Newagu

Pogoda dopi­sała, uczest­nicy i kibice rów­nież.  6.X.2013 roku odbył się bieg uliczny o puchar Pre­zesa NEWAG S.A. Kolejna, piąta już edy­cja potwier­dziła traf­ność decy­zji o orga­ni­za­cji tej spor­to­wej imprezy.

Kiedy pięć lat temu star­to­wała “Sądecka Dycha”  udział w niej wzięło150 osób. Wczo­raj trasę 10 km prze­bie­gło 379 zawod­ni­czek i zawod­ni­ków, a impreza  zgro­ma­dziła  mię­dzy­na­ro­dowe towa­rzy­stwo m.in.  z Ukra­iny, Kenii, Etio­pii, Bia­ło­rusi i Sło­wa­cji. Na star­cie obok pro­fe­sjo­na­li­stów (posia­da­ją­cych licen­cję PZLA) sta­nęło bar­dzo dużo ama­to­rów, któ­rzy bie­ga­nie trak­tują rekre­acyj­nie. W porów­na­niu do lat ubie­głych zna­cząco wzro­sła liczba zawod­ni­ków z naszego regionu.

Trasa rywa­li­za­cji tra­dy­cyj­nie pro­wa­dziła ze sta­ro­są­dec­kiego rynku do nowo­są­dec­kiego ratu­sza. Jako pierw­szy na metę wbiegł Kenij­czyk Eli­sha Kipro­tich, który zali­czył “Sądecką Dychę” w cza­sie 29 minut i 21 sekund i pobił dotych­cza­sowy rekord tej trasy — 29 minut i 55 sekund, usta­no­wiony w 2009 r. przez Jakuba Bur­ghardta z Muszyny.

Wyniki koń­cowe – 10 km – open: 1. Eili­sha Kipro­tich Sawe (Kenia) 00:29:29, 2. Szy­mon Kulka (ULKS Lipinki) 00:30:16, 3. James Meli Che­ru­iyot (Kenia) 00:31:42, 4.Bartosz Gor­czyca (Skoł­szyn) 00:32:04, 5. Kac­per Piech (Biała Pod­la­ska) 00:32:10, 6. Tomasz Kawik (Brenna) 00:32:40. Kobiety: 1. Hel­len Jep­kos­gei Kimu­tai (Etio­pia) 00:35:10, 2. Chri­stine Chep­ke­mei (Etio­pia) 00:35:13, 3. Anna Wojna (ULKS Lipinki) 00:35:46, 4. Kata­rzyna Albrycht (Kro­ścienko) 00:36:11, 5. Gabriela Rolka (Nowy Sącz) 00:38:45, 6. Iza­bela Zator­ska (Wro­canka) 00:39:10.

Orga­ni­za­to­rem “Sądec­kiej Dychy” jest  mara­toń­czyk, pra­cow­nik NEWAG S.A. Marian Ryżak, , spon­so­rem NEWAG S.A.