Aktualności

SA138 dla Kolei Śląskich

Na mocy pod­pi­sa­nej umowy w listo­pa­dzie bie­żą­cego roku, mię­dzy Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woj. Śląskiego z sie­dzibą w Kato­wi­cach a Newag S.A., w dniu 14.12.2012r. NEWAG S.A. prze­ka­zał do eks­plo­ata­cji spa­li­nowy zespół trak­cyjny SA138 do zamawiającego.

Pro­du­cent zaofe­ro­wał dostawę pojazdu za cenę 11 800 000 zł netto.


Koleje Śląskie.
Przed­miot dzia­łal­no­ści spółki obej­muje mię­dzy innymi kole­jowe regio­nalne i inne prze­wozy osób i rze­czy oraz świad­cze­nie usług zwią­za­nych z prze­wo­zem oraz dzia­łal­ność usłu­gową w zakre­sie taboru kole­jo­wego. Misją Kolei Śląskich jest świad­cze­nie naj­wyż­szej jako­ści usług prze­wo­zów kole­jo­wych osób na tere­nie woje­wódz­twa śląskiego przy zacho­wa­niu wyso­kich stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa i wygody użytkowników.