Komunikaty prasowe

Rosną zyski w Grupie NEWAG

Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG w trzech kwar­ta­łach 2014 roku odno­to­wała bar­dzo dobre wyniki finan­sowe. Zysk netto wzrósł o 365%, a EBIDTA o 146% w sto­sunku do ana­lo­gicz­nego okresu roku poprzed­niego. Wyniki finan­sowe Grupy oraz jed­nostki domi­nu­ją­cej są zgodne z ocze­ki­wa­niami Zarządu.

War­tość przy­cho­dów ze sprze­daży w okre­sie od 1 stycz­nia do 30 wrze­śnia 2014 r. wynio­sła 709,4 mln zł i  w porów­na­niu z ana­lo­gicz­nym okre­sem roku poprzed­niego wzro­sła  o 288,3 mln zł (+68,4%). Wzro­stowi przy­cho­dów ze sprze­daży towa­rzy­szył wzrost zysku brutto ze sprze­daży o 70,6 mln zł (+333,8%) oraz zysku netto o 56,9 mln zł (+365,4%).  EBITDA wynio­sła 121,1 mln zł i była wyż­sza
o 71,9 mln zł (+145,8%) w uję­ciu r/r.

Zysk netto Spółki NEWAG S.A. wyniósł 71,4 mln zł przy przy­cho­dach ze sprze­daży na pozio­mie
631,7 mln zł.

Wyniki finan­sowe Grupy zgodne są  z ocze­ki­wa­niami Zarządu i pozwa­lają pod­trzy­mać pro­gnozę zamiesz­czoną w pro­spek­cie emi­syj­nym, a więc osią­gnię­cie 919 mln zł przy­cho­dów ze sprze­daży,  zysku netto w wyso­ko­ści 79 mln zł i EBITDY na pozio­mie 136,5 mln zł.

Nie­ty­powe lub jed­no­ra­zowe czyn­niki nie wywarły wpływu na ukształ­to­wa­nie się wyni­ków w ana­li­zo­wa­nym okre­sie 2014 roku.

Sys­te­ma­tycz­nie zwięk­sza się port­fel zamó­wień. Tylko w III kwar­tale  br. Grupa zawarła umowy o war­to­ści 120,5 mln zł. Ponadto Koleje Mazo­wiec­kie wybrały ofertę NEWAG S.A. na dostawę 12 pię­cio­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych o war­to­ści 209 mln zł netto. Pod­pi­sa­nie umowy spo­dzie­wane jest naj­póź­niej do końca bie­żą­cego roku.


Grupa kapi­ta­łowa NEWAG zaj­muje się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego i szy­no­wego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych i spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych i loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Nale­żąca do grupy spółka NEWAG Gli­wice S.A. spe­cja­li­zuje się w obsza­rze pro­duk­cji oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Grupa zatrud­nia ok. 1900 osób.

Grupa NEWAG pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakresie:

  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych (ok. 100% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych (ok. 54% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.) – pierw­sza od ok. 30 lat elek­tryczna loko­mo­tywa pol­skiej kon­struk­cji „Dra­gon”, pierw­sza pol­ska wie­lo­sys­te­mowa loko­mo­tywa elek­tryczna „Griffin”
  • pro­duk­cji i moder­ni­za­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 85% udzia­łów w kra­jo­wym rynku pro­duk­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych w 2013 r.) – pierw­szy pol­ski pojazd szy­nowy, który prze­kro­czył pręd­kość 211,6 km/h
  • pro­duk­cji spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych (ok. 62% udzia­łów w kra­jo­wym rynku w 2013 r.)
  • pro­duk­cji tram­wa­jów – nowo­cze­sny „Nevelo”

NEWAG to także part­ner pierw­szego wyboru dla mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów (GE, Sie­mens AG, Sta­dler AG, Bom­bar­dier) – wspól­nie z Sie­men­sem reali­zuje kon­trakt o war­to­ści 1,07 mld zł na dostawę pocią­gów dla War­szaw­skiego Metra, a ze Sta­dle­rem – na dostawę i utrzymanie

20 EZT dla PKP Inter­city – war­tość kon­traktu to ponad 1,6 mld zł.

Kon­takt:
Urszula Makosz
Rzecz­nik Pra­sowy Grupy NEWAG
tel. 660 616 356