Aktualności

Rosną zyski w Grupie NEWAG

Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG w trzech kwar­ta­łach 2014 roku odno­to­wała bar­dzo dobre wyniki finan­sowe. Zysk netto wzrósł o 365%, a EBIDTA o 146% w sto­sunku do ana­lo­gicz­nego okresu roku poprzed­niego. Wyniki finan­sowe Grupy oraz jed­nostki domi­nu­ją­cej są zgodne z ocze­ki­wa­niami Zarządu.

War­tość przy­cho­dów ze sprze­daży w okre­sie od 1 stycz­nia do 30 wrze­śnia 2014 r. wynio­sła 709,4 mln zł i w porów­na­niu z ana­lo­gicz­nym okre­sem roku poprzed­niego wzro­sła o 288,3 mln zł (+68,4%). Wzro­stowi przy­cho­dów ze sprze­daży towa­rzy­szył wzrost zysku brutto ze sprze­daży o 70,6 mln zł (+333,8%) oraz zysku netto o 56,9 mln zł (+365,4%). EBITDA wynio­sła 121,1 mln zł i była wyż­sza o 71,9 mln zł (+145,8%) w uję­ciu r/r.

Zysk netto Spółki NEWAG S.A. wyniósł 71,4 mln zł przy przy­cho­dach ze sprze­daży na pozio­mie 631,7 mln zł.

Wyniki finan­sowe Grupy zgodne są z ocze­ki­wa­niami Zarządu i pozwa­lają pod­trzy­mać pro­gnozę zamiesz­czoną w pro­spek­cie emi­syj­nym, a więc osią­gnię­cie 919 mln zł przy­cho­dów ze sprze­daży, zysku netto w wyso­ko­ści 79 mln zł i EBITDY na pozio­mie 136,5 mln zł.

Nie­ty­powe lub jed­no­ra­zowe czyn­niki nie wywarły wpływu na ukształ­to­wa­nie się wyni­ków w ana­li­zo­wa­nym okre­sie 2014 roku.

Sys­te­ma­tycz­nie zwięk­sza się port­fel zamó­wień. Tylko w III kwar­tale Grupa zawarła umowy o war­to­ści 120,5 mln zł. Ponadto Koleje Mazo­wiec­kie wybrały ofertę NEWAG S.A. na dostawę 12 pię­cio­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych o war­to­ści 209 mln zł netto. Pod­pi­sa­nie umowy spo­dzie­wane jest naj­póź­niej do końca bie­żą­cego roku.