Aktualności

Rekordowe przychody Grupy NEWAG w 2015

Rekor­dowe przy­chody Grupy NEWAG w 2015

W 2015 roku Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG osią­gnęła rekor­dowy wynik przy­cho­dów ze sprze­daży wyno­szący 1,026 mld zło­tych. Jest to naj­wyż­szy wynik w histo­rii Grupy, sta­no­wiący rezul­tat efek­tyw­no­ści Grupy w pozy­ski­wa­niu zamó­wień w latach 2014–2015.

W 2015 roku Grupa NEWAG wypra­co­wała zysk netto w wyso­ko­ści 64,9 mln zł, a EBITDA wynio­sła 112,9 mln zł. W roku 2015 roku suma bilan­sowa zamknęła się kwotą 919,7 mln, czyli o 11,1 mln wyż­szą niż w roku 2014.

Waż­niej­sze kon­trakty
W 2015 roku Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG zawarła kilka zna­czą­cych umów mię­dzy innymi z:
• Kole­jami Dol­no­ślą­skimi na dostawę pię­ciu nowych, czte­ro­czło­no­wych Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych („EZT”) wraz ze świad­cze­niem usługi utrzy­ma­nia. Umowa o war­to­ści 78 mln zł została zre­ali­zo­wana w listo­pa­dzie 2015r.
• METROPOLITAN EAD i kon­sor­cjum Siemens-Newag w skład któ­rego wcho­dzą firmy: Sie­mens A.G. z sie­dzibą w Wied­niu, Sie­mens EOOD z sie­dzibą w Sofii oraz NEWAG S.A. prze­wi­duje dostawę 20 trój­czło­no­wych pojaz­dów metra oraz sys­temu kon­troli ruchu. Sza­cun­kowa war­tość prac przy­pa­da­ją­cych na Spółkę NEWAG wynosi 73.148.042 BGN (158.328.936,91 PLN według kursu śred­niego NBP) netto za pod­sta­wowy zakres Umowy. Ter­min reali­za­cji umowy to 2018 r.
• Woje­wódz­twem Opol­skim na dostawę pię­ciu elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych („EZT”) z pra­wem Zama­wia­ją­cego do zamó­wie­nia dwóch dodat­ko­wych EZT (opcja). War­tość Umowy w zakre­sie pod­sta­wo­wym (5 EZT) wynosi 51.300.000,00 zł netto.
• LOTOS Kolej na dostawę pię­ciu czte­ro­osio­wych loko­mo­tyw GRIFFIN E4DCU-DP. Umowa prze­wi­duje dzier­żawę przez LOTOS Kolej 5 loko­mo­tyw wraz z ich utrzy­ma­niem na okres sied­miu lat z opcją prze­dłu­że­nia. Umowa zawiera rów­nież opcję pozy­ska­nia przez LOTOS Kolej kolej­nych loko­mo­tyw elek­trycz­nych wypro­du­ko­wa­nych przez NEWAG S.A. w ter­mi­nie póź­niej­szym.
• Fre­igh­tli­ner PL na dostawę pię­ciu loko­mo­tyw elek­trycz­nych o mocy 5 MW, przy­sto­so­wa­nych do cią­gnię­cia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych o wadze nawet powy­żej 4 tys. ton. War­tość kon­traktu to 17,5 mln EUR netto.
Grupa NEWAG odnosi suk­cesy rów­nież poza gra­ni­cami Pol­ski. Reno­mo­wany wło­ski prze­woź­nik FCE (Fer­ro­via Cir­cu­met­nea), zle­cił Spółce domi­nu­ją­cej w Gru­pie NEWAG – NEWAG S.A. zapro­jek­to­wa­nie i pro­duk­cję wyjąt­ko­wego pojazdu wąsko­to­ro­wego o nazwie Vul­cano, obsłu­gu­ją­cego pasa­że­rów na tra­sie wokół wul­kanu Etna. Ponadto została zawarta umowa na dostawę 5 nowych EZT dla FSE (Fer­ro­vie del Sud Est) w Bari. NEWAG S.A. jest także na czo­ło­wej pozy­cji w prze­targu na dostawę 5 nowych EZT do Palermo, który nie­ba­wem zosta­nie rozstrzygnięty.

„Bie­żący rok jest dla nas szcze­gólny. Pla­nu­jemy zarówno dal­szą eks­pan­sję mię­dzy­na­ro­dową jak i wyko­rzy­sta­nie poten­cjału rynku pol­skiego. Spo­dzie­wamy się, że jesz­cze w tym roku w Pol­sce zosta­nie ogło­szo­nych 7–8 zna­czą­cych postę­po­wań prze­tar­go­wych na dostawę w sumie około 100 pojaz­dów, któ­rych reali­za­cja przy­pad­nie na lata 2017–2018. Inten­syw­nie przy­go­to­wu­jemy się rów­nież do aktyw­nego udziału w postę­po­wa­niach prze­tar­go­wych na dostawę tram­wa­jów dla wielu aglo­me­ra­cji” – powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Zarządu Newag S.A.

Bada­nia i rozwój

W sierp­niu 2015 r. zostało uru­cho­mione biuro kon­struk­cyjne w Kra­ko­wie, zatrud­nia­jące bli­sko 30-tu inży­nie­rów kon­struk­to­rów reali­zu­ją­cych pro­jekty dla Grupy NEWAG. W ramach biura kon­struk­cyj­nego roz­po­częła dzia­łal­ność komórka ds. obli­czeń wytrzy­ma­ło­ścio­wych kon­struk­cji. Dział Badań i Roz­woju powięk­szył się o zespół pro­jek­to­wa­nia wzor­nic­twa pojaz­dów.
„Powyż­sze inwe­sty­cje spra­wiły, iż Spółka może w pełni samo­dziel­nie pro­jek­to­wać nowe pojazdy, a to z pew­no­ścią wpły­nie na atrak­cyj­ność naszej oferty” – powie­dział Pre­zes Zarządu Zbi­gniew Konieczek.