Aktualności

Rekordowa prędkość na polskich torach

Wypro­du­ko­wany przez nowo­są­decką spółkę NEWAG elek­tryczny zespół trak­cyjny z rodziny „Impuls” – jako pierw­szy w Pol­sce – prze­kro­czył pręd­kość 200 km/h.

Próba zre­ali­zo­wana na odcinku Cen­tral­nej Magi­strali Kole­jo­wej, pomię­dzy Psa­rami a Górą Wło­dow­ską, potwier­dziła naj­wyż­szą jakość pro­duk­cji NEWAG. Czte­ro­czło­nowy elek­tryczny zespół trak­cyjny to naj­now­szy pro­dukt spółki. W pojeź­dzie zasto­so­wane zostały naj­no­wo­cze­śniej­sze pod­ze­społy i roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne – doty­czy to w szcze­gól­no­ści układu napę­do­wego oraz sys­te­mów sterowania.

– „Bar­dzo kon­se­kwent­nie budu­jemy swoją pozy­cję ryn­kową, co znaj­duje odzwier­cie­dle­nie we wdra­ża­nych przez nas inno­wa­cyj­nych roz­wią­za­niach dla branży kole­jo­wej. Jeste­śmy bar­dzo dumni z tego, że dzięki naj­wyż­szym kom­pe­ten­cjom i wytę­żo­nej pracy udało nam się wypro­du­ko­wać pierw­szy w Pol­sce pojazd pasa­żer­ski, któ­rego kon­struk­cja i para­me­try pozwo­liły osią­gnąć na pol­skich torach nie­osią­galną dotąd pręd­kość. – powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Zarządu NEWAG S.A.
Pojazd zapro­jek­to­wany został przy współ­pracy z uzna­nym part­ne­rem – firmą EC Engi­ne­ering z Kra­kowa. Posiada wszyst­kie sto­sowne dopusz­cze­nia do eks­plo­ata­cji, wydane przez Urząd Trans­portu Kole­jo­wego. Otrzy­ma­nie świa­dec­twa zostało poprze­dzone kom­plek­so­wymi bada­niami pojazdu na torze doświad­czal­nym Insty­tutu Kolej­nic­twa w Żmigrodzie.