Aktualności

Prodesse in posterum, czyli przewaga w przyszłości. Newag daje najzdolniejszym studentom stypendia

NEWAG już dziś roz­wija kom­pe­ten­cje stu­den­tów, by zatrud­nić naj­lep­szych absolwentów.

Stu­denci Poli­tech­niki Kra­kow­skiej: Elż­bieta Bołoz, Nata­lia Grzyb, Marek Kali­now­ski i Daniel Sta­tucki to pierwsi sty­pen­dy­ści Newagu. Sty­pen­dium w wyso­ko­ści 1100 zł mie­sięcz­nie ufun­do­wała, nale­żąca do Grupy NEWAG, spółka NEWAG IP Mana­ge­ment, by wspie­rać naj­zdol­niej­szych i naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nych stu­den­tów kie­runku Zarzą­dza­nie i Inży­nie­ria Pro­duk­cji, spe­cjal­ność: Inży­nie­ria Pro­duk­cji Środ­ków Trans­portu Maso­wego. Finan­sowe wspar­cie jest przy­zna­wane na jeden semestr, ale można je otrzy­mać na dłuż­szy okres pod warun­kiem wcze­śniej­szego zali­cze­nia stażu i jeśli śred­nia ocen seme­stral­nych wynosi mini­mum 4,5.

Pierw­sze sty­pen­dia uro­czy­ście wrę­czono stu­den­tom Poli­tech­niki Kra­kow­skiej 14 marca br. w kra­kow­skim biu­rze kon­struk­cyj­nym NEWAG przy ul. Kli­mec­kiego. Tam też, lub w sie­dzi­bie w Nowym Sączu, mło­dzi ludzie odbędą seme­stralny staż zawo­dowy, wyko­nu­jąc pod okiem opie­ku­nów kon­kretne zada­nia. Będą one zwią­zane w dużej mie­rze z pro­jek­to­wa­niem i roz­wo­jem doku­men­ta­cji tech­nicz­nej pojaz­dów kole­jo­wych oraz ich pro­duk­cją – przede wszyst­kim wła­śnie  w tej dzie­dzi­nie mło­dzi ludzie będą zdo­by­wać umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje zawo­dowe, które w przy­szło­ści zaowo­cują dobrą pracą w reno­mo­wa­nym przed­się­bior­stwie. Roz­wój i zarzą­dza­nie kom­pe­ten­cjami to bowiem zasad­ni­czy cel dzia­łal­no­ści utwo­rzo­nej w 2014 roku spółki NEWAG IP Mana­ge­ment sp. z o.o. Przy­go­to­wany przez nią pro­gram sty­pen­dialny „Pro­desse in poste­rum” wybiega w przy­szłość i dzięki niemu mło­dzi zdolni stu­denci Poli­tech­niki Kra­kow­skiej mają szansę na roz­wój oso­bi­sty i zawodowy.

W uro­czy­stym wrę­cze­niu 14 marca pierw­szych sty­pen­diów uczest­ni­czyli: Pre­zes NEWAG IP Józef Micha­lik, p.o. Dyrek­tora Insty­tutu Pojaz­dów Szy­no­wych dr inż. Grze­gorz Zając oraz Maciej Górow­ski — Kie­row­nik Działu Badań i Roz­woju w fir­mie NEWAG, będący jed­no­cze­śnie koor­dy­na­to­rem pro­gramu sty­pen­dial­nego. Kolejną edy­cję pro­gramu zapla­no­wano na począ­tek roku aka­de­mic­kiego 2017/2018.