Aktualności

Prezentacja pojazdu Inspiro do sofijskiego Metra

15 listo­pada w sie­dzi­bie NEWAG S.A. w Nowym Sączu odbyła się wizyta spółki Metro­po­li­tan EAD połą­czona z pre­zen­ta­cją pojaz­dów dla nowo powsta­ją­cej linii metra w Sofii, w Buł­ga­rii. Obecni na wyda­rze­niu goście mieli oka­zję zoba­czyć pierw­szy pojazd, a także zapo­znać się z całym pro­ce­sem pro­duk­cyj­nym. Pojazdy dla metra w Sofii są przy­go­to­wane przez Kon­sor­cjum Siemens-Newag i zostaną dostar­czone w 2018 r.

W ramach pod­pi­sa­nej umowy Kon­sor­cjum Siemens-Newag dostar­czy spółce Metro­po­li­tan EAD w ciągu 36 mie­sięcy od daty pod­pi­sa­nia 20 trój­czło­no­wych pojaz­dów metra oraz sys­tem kon­troli ruchu. Pod­pi­sana umowa prze­wi­duje opcję, w ramach któ­rej klient może dodat­kowo zamó­wić 10 kolej­nych pojazdów.

Nowe pojazdy bazują na plat­for­mie Inspiro, obec­nej w pocią­gach dla Metra War­szaw­skiego. Pojazdy Inspiro cha­rak­te­ry­zują się wysoką wydaj­no­ścią ener­ge­tyczną, niskimi kosz­tami eks­plo­ata­cji, a także nowo­cze­snym desi­gnem i roz­wią­za­niami popra­wia­ją­cymi kom­fort podró­żo­wa­nia. W pojaz­dach Inspiro dla Sofii zostaną dodat­kowo zamon­to­wane odbie­raki prądu na dachu, pozwa­la­ją­cych na pracę w innym sys­te­mie zasi­la­nia. Dodat­kowo wagony zostaną wypo­sa­żone w kli­ma­ty­za­cję, gdyż pociągi będą eks­plo­ato­wane zarówno na powierzchni, jak i w tunelach.

Zakres prac przy­pa­da­ją­cych na NEWAG S.A. obej­muje zapro­jek­to­wa­nie i zabu­dowę wnę­trza, uru­cho­mie­nie pojaz­dów w zakła­dzie Spółki w Nowym Sączu oraz dostawę goto­wych pocią­gów do klienta i usługi ser­wi­sowe w okre­sie gwa­ran­cji.
Obec­nie pierw­szy pojazd znaj­duje się na koń­co­wym eta­pie pro­duk­cji. Kolejne z zamó­wio­nych wago­nów są suk­ce­syw­nie mon­to­wane według przy­ję­tego harmonogramu.