Aktualności

Premier Ewa Kopacz w fabryce NEWAG w Nowym Sączu

Należy się wielki sza­cu­nek dla tych, któ­rzy two­rzą miej­sca pracy w Polsce. „Jestem dumna z pol­skich firm, które wytwa­rzają inno­wa­cyjny pro­dukt speł­nia­jący euro­pej­skie stan­dardy” – pod­kre­śliła pre­mier Ewa Kopacz pod­czas wizyty w zakła­dach kole­jo­wych NEWAG S.A. w Nowym Sączu.

Sze­fowa rządu zazna­czyła, że firma NEWAG jest jedną z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce. Firma ma olbrzy­mią przy­szłość, otwiera się także na rynki euro­pej­skie – powie­działa Ewa Kopacz. Zakłady takie jak Newag budują pol­ską gospo­darkę. Dzięki takim fir­mom Mało­pol­ska otrzy­mała pre­sti­żowy tytuł Euro­pej­skiego Regionu Przed­się­bior­czo­ści 2016 – oce­niła.

Sze­fowa rządu bacz­nie przy­glą­dała się skła­dowi kole­jo­wemu, przy­go­to­wa­nemu dla Kolei Mazo­wiec­kich, a w dro­dze na brie­fing pra­sowy zdą­żyła zamie­nić kilka słów z pra­cow­ni­kami pro­duk­cji. Ewa Kopacz nie szczę­dziła kom­ple­men­tów pod adre­sem Newagu. Jest to firma, która ist­nieje od 140 lat. Jako pierw­sza pol­ska firma pro­du­ku­jąca tabor kole­jowy uzy­skała wszyst­kie cer­ty­fi­katy TSI, świad­czące o tym, że pro­du­ko­wane tutaj pojazdy speł­niają naj­now­sze, restryk­cyjne normy UE. To do Newagu należy rekord pręd­ko­ści (211 km/h), a pro­du­ko­wane tutaj pojazdy osią­gają euro­pej­skie współ­czyn­niki nie­za­wod­no­ści powy­żej 99%.

“Firma może się poszczy­cić bar­dzo dyna­micz­nym roz­wo­jem w ciągu kilku minio­nych lat, a dal­sze plany i bilans finan­sowy napawa wiel­kim opty­mi­zmem. Ta firma ma olbrzy­mią przy­szłość, jeśli cho­dzi o moż­li­wość two­rze­nia nowych miejsc pracy. Już teraz zatrud­nia około dwóch tysięcy osób” – powie­działa pani pre­mier i podzię­ko­wała pre­ze­sowi Koniecz­kowi i wszyst­kim pra­cow­ni­kom NEWAG S.A.