Aktualności

Premier Beata Szydło wraz z NEWAG S.A. wspiera najzdolniejszych — kolejne stypendia ufundowane.

Pod­czas trwa­ją­cego XXVII Forum Eko­no­micz­nego w Krynicy-Zdrój, w obec­no­ści  Pani Pre­mier Beaty Szy­dło uho­no­ro­wa­nej tytu­łem “Czło­wieka Roku”, za wyjąt­kową postawę i doko­na­nia, które wywarły naj­więk­szy wpływ na bieg spraw w Euro­pie Środkowo-Wschodniej, Pre­zes firmy NEWAG S.A. Zbi­gniew Konie­czek pod­pi­sał umowę z  Panem Jerzym Bochyń­skim wice­pre­ze­sem Fun­da­cji Sądec­kiej, doty­czącą ufun­do­wa­nia sty­pen­dium dla naj­zdol­niej­szej mło­dzieży z sub­re­gionu sądeckiego.

Ufun­do­wane sty­pen­dium im. Braci Potocz­ków w swoim sta­tu­cie ma za zada­nie wspie­ra­cie nauki zdol­nej mło­dzieży znaj­du­ją­cej się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej. Jego celem jest rów­nież pro­mo­wa­nie mło­dych talen­tów, uczniów twór­czych, pra­gną­cych robić wię­cej i wie­dzieć wię­cej dla wła­snego roz­woju i dosko­na­le­nia się. Ini­cja­to­rem powsta­nia Fun­du­szu w 1992 roku był ówcze­sny poseł Zyg­munt Ber­dy­chow­ski. Za jego patro­nów celowo wybrano braci Jana i Sta­ni­sława Potocz­ków z Rdzio­stowa, któ­rzy zmie­nili sądecką wieś na prze­ło­mie XIX i XX wieku.

To nie jedyne sty­pen­dium, które firma NEWAG zapew­nia zdol­nej mło­dzieży. Począt­kiem tego roku NEWAG ufun­do­wała sty­pen­dium „Pro­desse in poste­rum” dla stu­den­tów Poli­tech­niki Kra­kow­skiej im. Tade­usza Kościuszki. Wspo­mniany pro­gram sty­pen­dialny ma za zadnie wspie­rać naj­zdol­niej­szych i naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nych stu­den­tów kie­runku Zarzą­dza­nie i Inży­nie­ria Pro­duk­cji, spe­cjal­ność: Inży­nie­ria Pro­duk­cji Środ­ków Trans­portu Masowego.