Aktualności

Pomaluj szynobus jaki Newag wyprodukuje dla Kolei Mazowieckich!

Już po raz trzeci Koleje Mazo­wiec­kie zapra­szają do wzię­cia udziału w kon­kur­sie na pro­jekt mala­tury, tym razem nowo­cze­snego auto­busu szy­no­wego firmy NEWAG S.A. Kon­kurs trwa od 21 czerwca do 5 lipca 2013 roku. Aby wziąć w nim udział wystar­czy opra­co­wać pro­jekt mala­tury szynobusu.

Autor zwy­cię­skiego pro­jektu otrzyma nagrodę nie­spo­dziankę. Kapi­tuła Kon­kur­sowa może rów­nież przy­znać wyróż­nie­nia spe­cjalne. Przy wybo­rze lau­re­atów pod uwagę będzie brana m.in. ory­gi­nal­ność pro­jektu, walory arty­styczne, uży­tecz­ność oraz zgod­ność z obo­wią­zu­ją­cym w spółce Sys­te­mem Iden­ty­fi­ka­cji Wizualnej.

Fun­da­to­rami nagród są Koleje Mazo­wiec­kie i NEWAG S.A. Pro­jekty należy prze­sy­łać drogą elek­tro­niczną na adres konkurs@mazowieckie.com.pl do 5 lipca 2013 r., do godz. 16.00. Szcze­gó­łowy regu­la­min kon­kursu oraz warunki pro­jektu na stro­nie: http://www.mazowieckie.com.pl/strefa-podroznych/aktualnosci/konkurs-dla-pasazerow-pomaluj-szynobus.html

Ser­decz­nie zapra­szamy do udziału w konkursie.