Aktualności

Podział Spółki zależnej NEWAG Gliwice S.A. zakończony

Z dniem 1 lutego 2015 roku roz­sze­rzony został skład Zarządu Spółki NEWAG S.A. Rada Nad­zor­cza powzięła uchwałę o powo­ła­niu Bar­to­sza Krze­miń­skiego oraz Macieja Duczyń­skiego w skład Zarządu.
Bar­to­szowi Krze­miń­skiemu oraz Macie­jowi Duczyń­skiemu powie­rzono funk­cje Wiceprezesów. Jed­no­cze­śnie z dniem 1 lutego 2015 roku Rada Nad­zor­cza powie­rzyła funk­cje Wice­pre­zesa Zarządu Bog­da­nowi Bor­kowi, peł­nią­cemu dotych­czas funk­cje Członka Zarządu Spółki.

Dnia 02.02.2015 zakoń­czono podział Spółki zależ­nej NEWAG Gli­wice S.A. W wyniku tej ope­ra­cji klu­czowa część majątku przed­się­bior­stwa, czyli aktywa zwią­zane z pro­duk­cją, naprawą, moder­ni­za­cją oraz dzier­żawą pojaz­dów szy­no­wych prze­nie­sione zostały na Spółkę matkę.
W Gli­wi­cach utwo­rzony został Zamiej­scowy Wydział Pro­duk­cji Loko­mo­tyw Elektrycznych.

W oce­nie Zarządu prze­pro­wa­dzona restruk­tu­ry­za­cja przy­czyni się do opty­ma­li­za­cji kosztów dzia­łal­no­ści Grupy Kapi­ta­ło­wej NEWAG oraz pogłę­bie­nia inte­gra­cji spółek two­rzą­cych Grupę Kapi­ta­łową NEWAG.