Aktualności

Piknik rodzinny dla pracowników NEWAG

REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO DLA PRACOWNIKÓW NEWAG 2019

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Pikniku Rodzinnego NEWAG (dalej, jako: Impreza) będą przebywać na terenie, na którym jest ona przeprowadzana. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorem Imprezy jest NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu.
 3. Impreza organizowana jest w dniu 8 czerwca 2019 r. na terenie Hotelu Perła Południa w Rytrze (Rytro 380, 33-343 Rytro) w godzinach od 14:00 do godz. 21:00.
 4. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla osób posiadających zaproszenie i opaskę oraz uprawnionych do wstępu przez Organizatora.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy uczestnik Imprezy wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na wyznaczonym terenie.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych na tej Imprezie. Ponadto uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 5. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Imprezy i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.
 6. Zakazane jest:
 • wnoszenie napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
 • jakiegokolwiek działanie mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
 • niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy,
 • przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu,
 • wzniecania ognia,
 • tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych.
 1. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
 2. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
 3. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wszystkie osoby decydując się na udział w Imprezie akceptują wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku lub swoich podopiecznych w przypadku osób małoletnich w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Udział Uczestnika w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją nieodpłatnego wykorzystania jego wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy.
 5. Wizerunek Uczestnika Imprezy może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Akceptacja obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych w ramach profilu Organizatora). Wizerunek Uczestnika Imprezy nie może być użyty w przypadku poinformowania Organizatora o braku akceptacji na jego rozpowszechnienie. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przekazania powyższej informacji na adres: iod@newag.pl Ponadto wizerunek Uczestnika Imprezy nie może być użyty formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu odbywania się Imprezy.
 9. Regulamin dostępny jest do zakończenia Imprezy przed wejściem oraz na jej terenie.