Aktualności

Pierwszy zmodernizowany EN57 już na Pomorzu

Jesz­cze przed świę­tami pasa­że­rom podró­żu­ją­cym na tra­sach Gdynia-Elbląg-Olsztyn i Gdynia-Bydgoszcz zna­cząco poprawi się kom­fort  podróży.   Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Pomor­skiego zle­cił Newa­gowi moder­ni­za­cję czte­rech elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych serii EN 57. Pierw­szy z zamó­wio­nych pojaz­dów został już oddany do eksploatacji.

Kom­plek­sowa moder­ni­za­cja pojaz­du spra­wiła, że w niczym nie przy­po­mi­na on swo­jego  pier­wo­wzo­ru. Tak pasa­że­ro­wie jak  i załoga podró­żować będą  w kli­ma­ty­zo­wa­nej prze­strzeni wypo­sa­żo­nej w moni­to­ring i nowo­cze­sny  sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej.  Aran­ża­cja wnę­trza, wygodne fotele wypo­sa­żone w  gniazdka 230V oraz izo­la­cja ter­miczna i aku­styczna  zapew­nią przy­jemną i kom­for­tową podróż. Toa­leta speł­nia­jąca wyma­ga­nia TSI PRM przy­sto­so­wana została do potrzeb osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się. W pojaz­dach przy­wi­dziano także  dwa sta­no­wi­ska i plat­formy wjaz­dowe dla wóz­ków oraz wspor­niki do prze­wozu rowerów.

Kabiny maszy­ni­stów zyskały ergo­no­miczne sta­no­wi­ska ste­row­ni­cze z wypo­sa­że­niem socjal­nym (chło­dziarko – kuchenka, czaj­nik, szafka ubraniowa).

Pojazd może poru­szać się z pręd­ko­ścią do 120 km/h. Prze­bu­do­wany grun­tow­nie układ bie­gowy, napę­dowy i hamul­cowy sprawi, że pojazd będzie bar­dziej nie­za­wodny i eko­no­miczny. Nowo­cze­sny napęd trak­cyjny z zasto­so­wa­niem roz­ru­chu impul­so­wego w tech­no­lo­gii IGBT z funk­cją hamo­wa­nia elek­tro­dy­na­micz­nego reku­pe­ra­cyj­nego – spo­wo­duje, że pojazd będzie odda­wał do sieci trak­cyj­nej ener­gię elek­tryczną  wytwo­rzoną pod­czas hamo­wa­nia. W wóz­kach zamon­to­wane zostały cał­ko­wi­cie nowe zespoły napę­dowe skła­da­jące się z fabrycz­nie nowego asyn­chro­nicz­nego sil­nika trak­cyj­nego, prze­kładni dwu­stop­nio­wej z wałem drą­żo­nym oraz sprzę­gła podat­nego prze­no­szą­cego moment obro­towy na zestaw kołowy.

Umowa na moder­ni­za­cję 4 EZT serii EN 57 pod­pi­sana została 12.08.2014. Jej war­tość  to 30 405 600 zł brutto.