Aktualności

Pierwszy trójczłonowy Impuls ruszył dzisiaj w trasę

W nie­dzielę 15 grud­nia 2013 kom­for­towy, pierw­szy trój­czło­nowy IMPULS wypro­du­ko­wany w NEWAG S.A. roz­po­czął regu­larne kursy na tra­sie Rzeszów-Przemyśl.

Nowy pojazd szy­nowy nosi imię ks. kar­dy­nała Adama Kozło­wiec­kiego SJ i w pią­tek 13 grud­nia 2013 o godz. 13.00 został uro­czy­ście prze­ka­zany Prze­wo­zom Regio­nal­nym przez Mar­szałka Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kiego – Wła­dy­sława Ortyla i Pre­zesa NEWAG S.A. – Zbi­gniewa Konieczka.

Prze­ka­zu­jąc pojazd Prze­wo­zom Regio­nal­nym Mar­sza­łek Ortyl podkreślił, że jest to nowo­cze­sny, kom­for­towy i eko­lo­giczny środek trans­portu. Inwe­stu­jemy w nowy tabor, aby popra­wić kom­fort jazdy. Wkrótce  sześć podob­nych pojaz­dów wyje­dzie na tory woje­wódz­twa – powie­dział Marszałek.

Panie Mar­szałku poka­za­li­ście wielką mądrość pisząc spe­cy­fi­ka­cję warun­ków zamó­wie­nia — powie­dział Pre­zes Konie­czek — Zamó­wi­li­ście pociąg bar­dzo wyso­kiej jako­ści, o wypo­sa­że­niu rzadko spo­ty­ka­nym na pol­skich torach.

Impuls 36 WE to pierw­szy trój­czło­nowy elek­tryczny zespół trak­cyjny wypro­du­ko­wany przez NEWAG S.A. Jest jed­nym z naj­bar­dziej kom­for­to­wych pocią­gów w kraju. Posiada wygodne fotele ze skó­rza­nymi obi­ciami pod­ło­kiet­ni­ków i zagłów­ków. Toa­leta z obie­giem zamknię­tym  wypo­sa­żona jest w kran z foto­ko­mórką i elek­tryczną suszarkę do rąk. Nowo­cze­sny, kom­for­towy pojazd, ma  nie tylko este­tyczne i funk­cjo­nalne wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, windy i miej­sca dla wóz­ków. Dzięki nowo­cze­snej tech­no­lo­gii jest wyjąt­kowo cichy. Oprócz walo­rów este­tycz­nych speł­nia on także naj­wyż­sze stan­dardy bez­pie­czeń­stwa czy­niąc podróż nie tylko kom­for­tową, ale co ważne bezpieczną.

zdję­cia: Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kiego,  Michał Bis, NEWAG S.A.