Aktualności

Pierwszy taki szynobus

4 grud­nia 2013 NEWAG S.A. prze­ka­zał Kole­jom Mazo­wiec­kim pierw­szy spa­li­nowy zespół trak­cyjny nowej gene­ra­cji (222M). Jest to pierw­szy taki szy­no­bus wypro­du­ko­wany w nowo­są­dec­kim zakła­dzie, oraz pierw­szy szy­no­bus NEWAGU dla Kolei Mazowieckich.

Punk­tu­al­nie o godzi­nie 9.00 na sta­cję War­szawa Wschod­nia wje­chał nowo­są­decki pojazd. Sym­bo­liczną wstęgę prze­cięli Adam Stru­zik — Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego, Cze­sław Sulima — Czło­nek Zarządu Kolei Mazo­wiec­kich i Wal­de­mar Kuliń­ski — Prze­wod­ni­czący Rady Nad­zor­czej KM.

Cie­szę się, że Koleje Mazo­wiec­kie cały czas się roz­wi­jają. Kolejny szy­no­bus to ele­ment pro­cesu uno­wo­cze­śnia­nia taboru spółki. Choć tabor spółki ma już ponad 280 pojaz­dów, to jed­nak każdy kolejny jest nie­zwy­kle ważny, bo zwięk­sza moż­li­wo­ści prze­wo­zowe. W przy­padku nowych, świeżo wypro­du­ko­wa­nych egzem­pla­rzy wzra­sta też kom­fort jazdy Ten nowy szy­no­bus z pew­no­ścią ucie­szy pasa­że­rów korzy­sta­ją­cych z połą­cze­nia we wschod­niej czę­ści naszego woje­wódz­twa powie­dział mar­sza­łek Adam Stru­zik. Inwe­stu­jemy w przy­szłość, inwe­stu­jemy w połą­cze­nia kole­jowe – dodał.

Nowy, dwu­czło­nowy auto­bus szy­nowy odbiega stan­dar­dem od sta­rych SZT, które domi­nują na pol­skich torach. Ma wygodne, funk­cjo­nalne i w pełni kli­ma­ty­zo­wane wnę­trze przy­sto­so­wane dla osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się. 222M jest w czę­ści nisko­po­dło­gowy, co bar­dzo uła­twia wsia­da­nie oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i mat­kom z dziećmi.

Nowo­cze­sna, jed­no­sta­no­wi­skowa kabina maszy­ni­sty zebrała bar­dzo pochlebne opi­nie maszy­ni­stów. Uznano ją  za naj­bar­dziej ergo­no­miczną kabinę zapro­jek­to­waną w Polsce.  Kabina posiada  nie­za­leżne wyj­ście ewa­ku­acyjne dla pro­wa­dzą­cego pojazd oraz kli­ma­ty­za­cję z dodat­ko­wym ogrze­wa­niem strefy nóg.

Zado­wo­le­nia z nowego pojazdu nie krył także Cze­sław Sulima, czło­nek Zarządu, dyrek­tor eks­plo­ata­cyjny Kolei Mazo­wiec­kich. Mogę powie­dzieć, że mamy taką tra­dy­cję w Kole­jach Mazo­wiec­kich – od kilku już lat — zawsze na Gwiazdkę albo na Nowy Rok dosta­jemy nowy pojazd. Ten jest bar­dzo nowo­cze­sny z zupeł­nie innym, nie­tra­dy­cyj­nym desi­gnem w środku. Szy­no­bus jest bar­dzo funk­cjo­nalny dla podróż­nych. Zostały zamon­to­wane m.in. sie­dze­nia z funk­cjo­nal­nym sto­li­kiem, podróżni mają do dys­po­zy­cji pięk­nie wypro­fi­lo­wane półki na bagaż, a także nowo­cze­sną toa­letę z zamknię­tym obie­giem–mówił.

Zespół trak­cyjny speł­nia normy emi­sji spa­lin Stage IIIB. Pomie­ści ok. 260 pasa­że­rów – jest w nim 117 sta­łych miejsc sie­dzą­cych oraz ok. 140 miejsc sto­ją­cych. Można nim podró­żo­wać z mak­sy­malną pręd­ko­ścią 130 km/h.

– Cie­szymy się z faktu, że NEWAG S.A. mógł wypro­du­ko­wać i dostar­czyć Kole­jom Mazo­wiec­kim,  po raz pierw­szy, spa­li­nowy zespół trak­cyjny (222M). Wie­rzymy, że zabu­do­wane roz­wią­za­nia tech­niczne zapew­nią opty­malny kom­fort wszyst­kim podró­żu­ją­cym – powie­dział Józef Micha­lik, Dyrek­tor Mar­ke­tingu NEWAG S.A. – Prze­ka­zy­wany dzi­siaj pojazd speł­nia wszyst­kie sce­na­riu­sze zde­rze­niowe, przez co gwa­ran­tuje naj­wyż­szy poziom bez­pie­czeń­stwa podró­żu­ją­cym – dodał Michalik.

Nowy auto­bus szy­nowy będzie obsłu­gi­wał połą­cze­nia na linii Tłuszcz – War­szawa Wschod­nia – Sie­dlce – Cze­rem­cha. Do eks­plo­ata­cji włą­czony zosta­nie 14 grud­nia br.
***

Umowa na wyko­na­nie szy­no­busu dla Kolei Mazo­wiec­kich została pod­pi­sana w czerwcu br. w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego pomię­dzy samo­rzą­dem woje­wódz­twa a firmą NEWAG S.A. Nato­miast w lipcu roz­strzy­gnięty został kon­kurs na pro­jekt mala­tury, według któ­rego poma­lo­wany został auto­bus szy­nowy. Spo­śród 60 prac kapi­tuła kon­kur­sowa przy­znała dwa wyróż­nie­nia oraz wybrała zwy­cięzcę. Wygrał pro­jekt Krzysz­tofa Moskały.