Aktualności

Pierwszy Impuls w lubuskiem

Impuls, pierw­szy pojazd z napę­dem elek­trycz­nym wypro­du­ko­wany przez NEWAG S.A. dla woje­wódz­twa lubu­skiego, roz­po­czął dzi­siaj regu­larne kursy na tra­sie  Zie­lona Góra – Poznań Główny.

W pią­tek 31.10.2014 wła­dze regionu na dworcu w Zie­lo­nej Górze zapre­zen­to­wały naj­now­szy i naj­no­wo­cze­śniej­szy z lubu­skich pocią­gów.
Wiem, że maszy­ni­ści dosłow­nie biją się o to, by móc popro­wa­dzić takie pociągi. Są one bar­dzo bez­pieczne. Mają duże moż­li­wo­ści. Mogą roz­wi­nąć pręd­kość mak­sy­malną do 160 kilo­me­trów na godzinę – zachwa­lał Bog­dan Nowak, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubuskiego.

Kosz­to­wał 21,4 mln zł, w tym bli­sko 12,2 mln zł to dofi­nan­so­wa­nie Unii Euro­pej­skiej. Skład zaku­piono w ramach Zachod­niej Grupy Zaku­po­wej (woj. lubu­skie i zachod­nio­po­mor­skie), w pro­jek­cie Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tura i Środo­wi­sko, wspól­nie z woj. zachod­nio­po­mor­skim.
Cały pro­jekt obej­muje zakup 14 Impul­sów, z czego dwa tra­fią do woje­wódz­twa lubu­skiego. Drugi pociąg dostar­czony zosta­nie w pierw­szym kwar­tale przy­szłego roku.

Pro­du­ko­wane przez NEWAG SA Impulsy są jed­nymi z naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce. Kom­fort podróży zapew­nia ciche, kli­ma­ty­zo­wane wnę­trze, ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. Niska pod­łoga umoż­li­wia łatwe wsia­da­nie i wysia­da­nie także dla osób o ogra­ni­czo­nej zdol­no­ści rucho­wej, są także miej­sca dla osób na wóz­kach inwa­lidz­kich. Impuls jest eko­no­miczny i bez­pieczny — cechuje się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. W pojeź­dzie zasto­so­wano nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ro­wa­nie wnę­trza, kon­takt z obsługą pociągu przez tzw. inter­kom. Pociąg speł­nia rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzymałościowe.