Aktualności

Pierwszy Impuls na Warmii i Mazurach

Dwu­czło­nowy Impuls (37WE) wypro­du­ko­wany na zle­ce­nie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Warmińsko-Mazurskiego wozi już pasa­że­rów. Jest to pierw­szy pojazd z rodziny Impuls, który jeź­dzić będzie po szla­kach War­mii i Mazur.

Pojazd ten może prze­wo­zić 252 osoby i roz­wi­jać pręd­kość do 160 km/godz. Cechuje go bar­dzo wysoki kom­fort jazdy, moż­li­wość korzy­sta­nia z wi-fi oraz gniazda do zasi­la­nia lap­to­pów i innych sprzę­tów elek­tro­nicz­nych. Posiada kamerę obser­wu­jącą i reje­stru­jącą szlak oraz moni­to­ring wnę­trza pojazdu. Wypo­sa­żony jest w klimatyzację/ogrzewanie nawiewne i nowo­cze­sną infor­ma­cję pasa­żer­ską.
Posiada wydzie­loną strefę dosto­so­waną do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej możliwości poru­sza­nia się, wóz­ków dziecięcych i rowe­rów.
Zamon­to­wana w nim toa­leta z obie­giem zamkniętym, przy­sto­so­wana została do osób o ogra­ni­czo­nej możliwości poru­sza­nia się. Prze­wi­jak zamon­to­wano z myślą o naj­młod­szych podróżnych.

W środę 18 lutego 2015 roku na Dworcu Głów­nym w Olsz­ty­nie Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Gustaw Marek Brze­zin prze­ka­zał Dyrek­to­rowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Prze­wo­zów Regio­nal­nych, Ryszar­dowi Kuć, klucz do nowo zaku­pio­nego Impulsa.

Dwu­czło­nowy Impuls zamó­wiony przez Urząd Mar­szał­kow­ski Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest trze­cim tego typu pojaz­dem wypro­du­ko­wa­nym w nowosądeckim Newagu. Dwa poprzed­nie zaku­pione zostały przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Podkarpackiego.