Aktualności

Pierwszy 35WE dla SKM w Warszawie

Na mocy zawar­tej umowy z dnia 18.04.2011r., pomię­dzy spółką “Szybka Kolej Miej­ska” Sp. z o.o. a konsorcjum

 

NEWAG S.A. wraz MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o., w dniu 8.06.2012r. odbył się koń­cowy odbiór tech­niczny pierw­szego z sze­ściu, sze­ścio­czło­no­wych, nisko­po­dło­go­wych, elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych 35WE dla Szyb­kiej Kolei Miej­skiej w Warszawie.
W dniu wczo­raj­szym (tj. 12.06.2012r.) pojazd ten został for­mal­nie prze­ka­zany do Zamawiającego.
Zawarta umowa opiewa na kwotę 163 523 460,96 zł, nato­miast war­tość każ­dego z pojaz­dów wynosi 21 387 333.33 zł.
Ter­min dostawy ostat­niego (szó­stego) EZT to koniec sierp­nia 2012r.

 


 

Szybka Kolej Miej­ska Sp. z o.o.
Misją Spółki jest zapew­nie­nie miesz­kań­com War­szawy i oko­lic moż­li­wo­ści podróży w gra­ni­cach aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej pocią­gami poru­sza­ją­cymi się po ist­nie­ją­cych liniach kole­jo­wych. Szybka Kolej Miej­ska Sp. z o.o. powstała w 2004r.
Mil­len­nium Leasing Sp. z o.o.
Mil­len­nium Leasing Sp. z o.o. od bli­sko 20 lat pro­wa­dzi dzia­łal­ność finan­sową ofe­ru­jąc usługi leasingu środ­ków trans­portu, maszyn i urzą­dzeń oraz nie­ru­cho­mo­ści. Ofe­ruje usługi leasingu ope­ra­cyj­nego, finan­so­wego oraz najmu. Spółka finan­suje więk­szość środ­ków trwałych.