Aktualności

Pierwsze szynobusy przekazane Przewozom Regionalnym

16.01.2014 dwa  pierw­sze Spa­li­nowe Zespoły Trak­cyjne zamó­wione przez Prze­wozy Regio­nalne  opu­ściły NEWAG S.A.  Zgod­nie z umową  pod­pi­saną 17.05.2013, są to dwu­czło­nowe, bez­prze­dzia­łowe  pojazdy szy­nowe 220M przy­sto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się. Każdy pojazd posiada 120 miejsc sie­dzą­cych i może jeź­dzić z mak­sy­malną pręd­ko­ścią do 120 km/h.

Oby­dwa prze­ka­zane dzi­siaj pojazdy eks­plo­ato­wane będą na  liniach kole­jo­wych woje­wódz­twa pomorskiego.

Prze­wozy Regio­nalne w ramach postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego zamó­wiły w NEWAG S.A. łącznie 4 pojazdy szy­nowe 220 M. Kolejne dwa SZT  prze­ka­zane zostaną już za miesiąc.