Aktualności

Pierwsze polskie Impulsy we Włoszech

W dniu 10.12.2015 pod­pi­sana została umowa ramowa oraz pierw­sza umowa wyko­naw­cza  pomię­dzy FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l.- „FSE”,  z sie­dzibą w Bari we Wło­szech a NEWAG S.A.

Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG w opar­ciu o umowę wyko­naw­czą zobo­wią­zała się w ciągu 12 mie­sięcy od daty pod­pi­sa­nia umowy, dostar­czyć zama­wia­ją­cemu 5 trój­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych  Impuls II.  Pro­du­ko­wane przez NEWAG S.A. Impulsy to  jed­ne z naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce. Dzięki speł­nie­niu roz­po­rzą­dzeń TSI gwa­ran­tują kom­fort i bez­pie­czeń­stwo zarówno pasa­że­rom jak i maszy­ni­stom pro­wa­dzą­cym pojazd.

Pojazdy te będą pierw­szymi elek­trycz­nymi zespo­łami trak­cyj­nymi w Euro­pie zachod­niej wypro­du­ko­wa­nymi przez pol­skiego pro­du­centa pojaz­dów szynowych.

To będzie praw­dzi­wie pol­ski pociąg, z pol­skim ser­cem. Wszyst­kie naj­waż­niej­sze pod­ze­społy, w tym elek­tro­ener­ge­tyka i ste­ro­wa­nie, zostaną wypro­du­ko­wane w War­sza­wie i Nowym Sączu – Pre­zes Zbi­gniew Konie­czek nie krył swo­jego zadowolenia.

Na pod­sta­wie umowy ramo­wej, która obo­wią­zy­wać będzie przez okres 5 lat od jej zawar­cia, FSE może zamó­wić do 15 pojazdów .

Łączna war­tość zamó­wień udzie­lo­nych na pod­sta­wie umowy ramo­wej może wynieść mak­sy­mal­nie 60 525 000 EUR netto (262 920 600,00 PLN według śred­niego kursu NBP na dzień dzi­siej­szy), nato­miast war­tość umowy wyko­naw­czej wynosi 20 175 000,00 EUR netto (87 640 200,00 PLN według śred­niego kursu NBP na dzień dzisiejszy).

Nowe pojazdy wyjadą na tory zama­wia­ją­cego w grud­niu 2016 roku.

Jest to kolejny kon­trakt Newagu  na dostawę  pojaz­dów do Włoch. Obec­nie pro­du­cent reali­zuje kon­trakt na dostawę  4 wąsko­to­ro­wych spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych  dla  FCE do obsługi trasy wokół wul­kanu Etna na Sycylii.