Aktualności

Pierwsze pojazdy Impuls już w barwach ŁKA

W fir­mie Newag w Nowym Sączu trwa pro­duk­cja czte­rech pierw­szych pocią­gów Impuls II dla Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Pudła pojaz­dów są już poma­lo­wa­new barwy prze­woź­nika. Pojazdy będą gotowe w maju. Od czerwca pla­no­wane są jazdy testowe. ŁKA jest pierw­szym pol­skim prze­woź­ni­kiem, który otrzyma pociągi Impuls nowej, dru­giej generacji.

Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna zamó­wiła od firmy Newag S.A 14 trzy­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. Pojazdy wypo­sa­żone będą w wiele udo­god­nień dla pasa­że­rów takich jak kli­ma­ty­za­cja, wifi, miej­sca na rowery, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej oraz defi­bry­la­tory. W każ­dym znaj­do­wać się będzie 160 miejsc sie­dzą­cych. Dostawca pocią­gów będzie rów­nież odpo­wie­dzialny za ich ser­wi­so­wa­nie przez okres 12 lat. Impulsy będą obsłu­gi­wać połą­cze­nia w woje­wódz­twie łódzkim.

Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna inten­syw­nie się roz­wija i potrze­buje nowych pocią­gów. Dzięki dofi­nan­so­wa­niu z Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego mogli­śmy zamó­wić bar­dziej pojemne pojazdy, z któ­rych już za kilka mie­sięcy będą korzy­stać miesz­kańcy woje­wódz­twa łódzkiego. Cie­szę się, że będą to pociągi nowo­cze­sne i kom­for­towe, bo ŁKA już przy­zwy­cza­iła nas do wyso­kiej jako­ści podróży. – powie­dział Witold Stę­pień, mar­sza­łek woje­wódz­twa łódzkiego.

Pro­duk­cja pojaz­dów odbywa się zgod­nie z har­mo­no­gra­mem. Pierw­szy z czter­na­stu pojaz­dów jest poma­lo­wany a obec­nie trwa w nim zabu­dowa pod­łogi. W okre­sie waka­cyj­nym przej­dzie bada­nia dopusz­cza­jące do eks­plo­ata­cji w Żmigro­dzie. Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna, jako pierw­szy pol­ski prze­woź­nik otrzyma nasz fla­gowy pro­dukt w nowej wer­sji. Impuls II cha­rak­te­ry­zuje się mię­dzy innymi zwięk­szoną pojem­no­ścią, wyż­szą trwa­ło­ścią
i nie­za­wod­no­ścią. – powie­dział Józef Micha­lik, Wice­pre­zes Zarządu NEWAG S.A.

W czerwcu roz­poczną się testy pojazdu na torze doświad­czal­nym w Żmigro­dzie. Pod koniec waka­cji Impuls odbę­dzie jazdy próbne rów­nież w woje­wódz­twie łódzkim.

Cze­kamy na pierw­szą par­tię pojaz­dów, która ma do nas tra­fić w paź­dzier­niku. W grud­niu br. pociągi tra­fią do eks­plo­ata­cji. Pla­nu­jemy wtedy uru­cho­mie­nie nowego połą­cze­nia Skier­nie­wice – Łowicz – Kutno. Impulsy uzu­peł­nią także tabor wyko­rzy­sty­wany na obec­nych tra­sach. – powie­dział Janusz Mali­now­ski, pre­zes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Drugą par­tię pojaz­dów – 10 sztuk ŁKA otrzyma w 2019 roku. Pozwoli to na uru­cho­mie­nia nowych tras z Łodzi do Toma­szowa Mazo­wiec­kiego, Piotr­kowa, Radom­ska, a po elek­try­fi­ka­cji linii nr 25 rów­nież do Opoczna.

Newag S.A został wyło­niony w ramach postę­po­wa­nia na „Dostawę elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych wraz ze świad­cze­niem usług ich utrzy­ma­nia w ramach pro­jektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej Etap II”. War­tość pro­jektu to 262 474 072,40 zł. Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna uzy­skała dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję pro­jektu z RPO Woje­wódz­twa Łódzkiego w kwo­cie 181 543 925,39 zł.