Aktualności

Pierwsze pięcioczłonowe Impulsy ruszają w trasę

Każdy z 12 nowo­cze­snych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych  Impuls 45WE ma po 206 miejsc sie­dzą­cych w ukła­dzie otwar­tym oraz po 325 miejsc sto­ją­cych. Już dziś pojazdy te wyjadą na linię War­szawa – Skier­nie­wice. W listo­pa­dzie tego roku w parku tabo­ro­wym Kolei Mazo­wiec­kich znajdą się wszyst­kie z wypro­du­ko­wa­nych przez NEWAG S.A. składów.

Zakup Impul­sów to przede wszyst­kim więk­szy kom­fort jazdy dla tych podróż­nych, któ­rzy przez ostat­nie około dwa lata odczu­wali naj­wię­cej utrud­nień zwią­za­nych z moder­ni­za­cją infra­struk­tury. Dla pasa­że­rów prze­wi­dziano sze­reg udo­god­nień, tj. kli­ma­ty­za­cja, wi-fi, gniazdka elek­tryczne, sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej oraz inter­com. Prze­wi­dziano także dodat­kową prze­strzeń na więk­szy bagaż.

Koleje Mazo­wiec­kie od zawsze dbają o swo­ich pasa­że­rów i robią wszystko, by zapew­nić im jak naj­wyż­szy stan­dard podróży. Nowe pociągi to pierw­sze tego typu pię­cio­czło­nowe pojazdy w Pol­sce. Poza tym są nowo­cze­sne, więc mają wszel­kie udo­god­nie­nia dla pasa­że­rów. Miło widzieć, jak roz­wija się spółka. Liczę na to, że pasa­że­ro­wie rów­nież to doce­nią – pod­kre­śla Adam Stru­zik, mar­sza­łek woje­wódz­twa mazowieckiego.

Zakup elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych jest dla nas kon­trak­tem klu­czo­wym ze względu na stale rosnące potrzeby podróż­nych, zwłasz­cza na szla­kach tak oble­ga­nych, jak trasa z War­szawy do Skier­nie­wic. Misja naszej spółki topro­wa­dze­nie pasa­żer­skiego trans­portu kole­jo­wego o wyso­kim stan­dar­dzie. Myślę, że zakup ten jest dowo­dem na to, że Koleje Mazo­wiec­kie kon­se­kwent­nie tę misję reali­zują, a stan­dard świad­czo­nych przez nie usług fak­tycz­nie jest coraz wyż­szy. Zazna­czę, że nie jest to jedyny tak duży zakup – już za kilka mie­sięcy do parku tabo­ro­wego spółki dołą­czą także kolejne wagony pię­trowe — powie­dział Cze­sław Sulima, czło­nek zarządu, dyrek­tor eks­plo­ata­cyjny KM.

Jak zwy­kle duży nacisk poło­żono na dosto­so­wa­nie pojaz­dów do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych, stąd oprócz spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych miejsc dla pasa­że­rów poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich, do dys­po­zy­cji urzą­dze­nia uła­twia­jące wjazd do pociągu oraz spe­cjal­nie przy­sto­so­wane toa­lety. W pojaz­dach znaj­dują się także przewijaki.

Prze­ka­zy­wane dzi­siaj Impulsy to pierw­sze pociągi pol­skiej pro­duk­cji w pełni zgodne z TSI czyli Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści, speł­nia­jące naj­now­sze, restryk­cyjne prze­pisy obo­wią­zu­jące w Unii Euro­pej­skiej – powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Zarządu NEWAG S.A. — Jakość, dba­łość o kom­fort oraz bez­pie­czeń­stwo jazdy zarówno pasa­że­rów jak i obsługi to w Newagu naj­wyż­sze prio­ry­tety– dodał.

Pociągi będą mogły roz­wi­jać pręd­kość do 160 km/h. Umowa na dostawę Impul­sów została pod­pi­sana 28 listo­pada 2014 r. War­tość kon­traktu to 257 mln zł brutto.