Aktualności

Pierwsze nowe Impulsy dla SKM Trójmiasto

Wygodne fotele, kli­ma­ty­za­cja, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej — to stan­dard ofe­ro­wany pasa­że­rom w pocią­gach typu Impuls pro­du­ko­wa­nych przez nowo­są­decki NEWAG.

Zakoń­czony został kolejny etap reali­za­cji umowy na dostawę 2 pojaz­dów typu Impuls 31WE dla trój­miej­skiej SKM. Pasa­że­ro­wie już dzi­siaj mogą zoba­czyć jakimi pocią­gami podró­żo­wali będą w 2016 roku.

Wnę­trze pojazdu utrzy­mane będzie w ele­ganc­kiej kolo­ry­styce, łączą­cej odcie­nie popielu i gra­fitu z cha­rak­te­ry­stycz­nymi tur­ku­so­wymi fote­lami.
W pojaz­dach zamon­to­wane zostaną mobilne, bez­go­tów­kowe auto­maty bile­towe. Toa­lety z zamknię­tym obie­giem przy­sto­so­wane będą dla osób z ogra­ni­czoną moż­li­wo­ścią poru­sza­nia się. Kli­ma­ty­zo­wane wnę­trze, ergo­no­miczne fotele, inter­net, gniazdka elek­tryczne, wydzie­lona strefa do prze­wo­że­nia rowe­rów zapew­nią kom­fort podróży.
W pojeź­dzie zasto­so­wany zosta­nie nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ro­wa­ne wnę­trza, kon­takt z obsługą pociągu przez tzw. interkom.

Impulsy, które w II kwar­tale przy­szłego roku wyjadą na tory, to czte­ro­czło­nowe pojazdy o dłu­gości 74 400 mm, które pomiesz­czą 511 osób w tym  152 na miej­scach sie­dzących. Każ­dy czło­n posia­dać będzie dwie pary drzwi, a wyso­kość pod­łogi pojaz­dów dosto­so­wana zosta­nie do pero­nów SKM (960 mm). Pojazdy wypo­sa­żone będą w dodat­kowy wysu­wany stop­ień, który zni­we­luje lukę pomię­dzy tabo­rem a peronem.

Pociąg speł­niał będzie rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe. Osią­gnie pręd­kość eks­plo­ata­cyjną 160 km/h.