Aktualności

Pierwsza zmodernizowana lokomotywa spalinowa dla PKP Intercity gotowa

11 czerwca zakoń­czyła się moder­ni­za­cja pierw­szej z 20 loko­mo­tyw spa­li­no­wych typu SM42 dla PKP Inter­city. W lipcu NEWAG S.A. prze­każe ją prze­woź­ni­kowi do eks­plo­ata­cji. Pojazdy będą sezo­nowo pro­wa­dzić składy do miej­sco­wo­ści wypo­czyn­ko­wych, np. w rela­cjach Gdy­nia – Hel czy Kłodzko — Kudowa Zdrój. War­tość pro­jektu wynosi bli­sko 77 mln zł.

Pod­pi­sany z PKP Inter­city kon­trakt obej­muje prze­bu­dowę 20 loko­mo­tyw serii SM42, w tym 10 loko­mo­tyw jed­no­agre­ga­to­wych (typ 18D) wypo­sa­żo­nych w sys­tem jazdy aku­mu­la­to­ro­wej z zasob­nika ener­gii oraz 10 loko­mo­tyw dwu­agre­ga­to­wych (typ 6Dl) wypo­sa­żo­nych w układ zasi­la­nia składu pociągu w ener­gię elektryczną.

Moder­ni­za­cja loko­mo­tyw objęła zabu­dowę cał­ko­wi­cie nowego nad­wo­zia. Ze sta­rego pojazdu pozo­stała tylko ostoja, wózki i zbior­niki paliwa. Wypo­sa­żono go w nowo­cze­sny sys­tem hamul­cowy ze sprę­żarką śrubową i sprę­ży­no­wym hamul­cem posto­jo­wym oraz spe­cjalne zde­rzaki z funk­cją „crash”, pochła­nia­jące ener­gię zde­rze­niową. Loko­mo­tywa posiada rów­nież: mikro­pro­ce­so­rowy układ ste­ro­wa­nia, układ elek­tro­nicz­nego pomiaru paliwa, sys­tem prze­ciw­po­ża­rowy, układ GPS, nowo­cze­sny reje­stra­tor jazdy oraz moni­to­ring z reje­stra­cją szlaku. W pojeź­dzie zasto­so­wano rów­nież nowo­cze­sną, kli­ma­ty­zo­waną kabinę maszy­ni­sty z dwoma ergo­no­micz­nymi pul­pi­tami ste­row­ni­czymi oraz czę­ścią socjalną.

Loko­mo­tywy te do druga gene­ra­cja moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych SM42 nowo­są­dec­kiego NEWAGu. Zasto­so­wano w nich nowo­cze­sne i spraw­dzone roz­wią­za­nia tech­niczne i funk­cjo­nalne w opar­ciu o doświad­cze­nia z wcze­śniej zmo­der­ni­zo­wa­nych loko­mo­tyw, któ­rych wypro­du­ko­wa­li­śmy ponad 150 egzem­pla­rzy. Eks­plo­ato­wane są przez wielu pol­skich prze­woź­ni­ków kole­jo­wych, a zasto­so­wane roz­wią­za­nia pro­jek­towe oraz wzor­nic­two odpo­wiada nowym loko­mo­ty­wom — mówi Maciej Górow­ski — Zastępca Kie­row­nika Działu Badań i Roz­woju NEWAG S.A.

Zasto­so­wane roz­wią­za­nia przy­czy­niają się do poprawy bez­pie­czeń­stwa, zmniej­sze­nia emi­sji zanie­czysz­czeń, kosz­tów eks­plo­ata­cji oraz zna­cząco wpły­wają na poprawę kom­fortu pracy maszynistów.

Zmo­der­ni­zo­wane loko­mo­tywy są “przy­ja­zne” maszy­ni­ście. Ergo­no­miczny pul­pit pozwala na intu­icyjne i wygodne ste­ro­wa­nie, a zmiany kon­struk­cyjne na uzy­ska­nie bar­dzo dobrej widocz­no­ści we wszyst­kich kie­run­kach, co zmniej­sza stres pod­czas obsługi pojazdu – powie­dział Jacek Kosiń­ski, dyrek­tor Ośrodka Szko­leń Zawo­do­wych PKP Inter­city S.A.

Zmo­der­ni­zo­wane pojazdy będą sezo­nowo pro­wa­dzić składy do miej­sco­wo­ści wypo­czyn­ko­wych, np.
w rela­cjach Gdy­nia — Hel, Kłodzko — Kudowa Zdrój, Olsz­tyn — Bra­niewo, po tra­sach nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych. Prze­zna­czone będą także do prac manew­ro­wych przy pocią­gach PKP Inter­city na sta­cjach węzło­wych: War­szawa Gro­chów, Wro­cław Główny, Kra­ków Pro­ko­cim, Gdy­nia Gra­bó­wek, Olsz­tyn i Szczecin.

PKP Inter­city zapłaci za moder­ni­za­cję bli­sko 77 mln zł. 70% środ­ków potrzeb­nych na reali­za­cję inwe­sty­cji prze­woź­nik pozy­skał z fun­du­szy unij­nych. Ter­min reali­za­cji całego zamó­wie­nia przy­pada na koniec pierw­szego kwar­tału 2015 roku.