Aktualności

Pierwsza w Europie sześcioosiowa lokomotywa Newag Dragon 2 z zezwoleniem

W dniu dzisiejszym lokomotywa Dragon 2 wyprodukowana przez Newag S.A. otrzymała pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji jako lokomotywa w pełni zgodna z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, wyposażona w europejski system bezpieczeństwa kolejowego. Zezwolenie zostało wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Dragon 2 jest pierwszą w Europie sześcioosiową lokomotywą w pełni zgodną z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI 2014) wypo­sa­żona w ETCS poziom 2. W loko­mo­ty­wie zabu­do­wano prze­kształt­niki oparte na węgliku krzemu (SiC), zapew­nia­jące bez­a­wa­ryjną pracę w wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach, zmniej­sze­nie poziomu hałasu, ogra­ni­cze­nie strat ener­gii o 50% oraz zmniej­sze­nie roz­mia­rów i masy urzą­dzeń o 60%.

Loko­mo­tywa Dra­gon 2 wyko­rzy­stuje naj­no­wo­cze­śniej­sze, nie­za­wodne tech­no­lo­gie które zapew­niają wysoki kom­fort pracy maszy­ni­sty. Głów­nym atu­tem Dra­gona 2 jest bar­dzo duża siła pocią­gowa, która w połą­cze­niu z dużą masą loko­mo­tywy, efek­tyw­nym sys­te­mem anty­po­śli­zgo­wym oraz napę­dem na każdą oś, umoż­li­wia pro­wa­dze­nie cięż­kich skła­dów towa­ro­wych.

Nabywcą pierwszych lokomotyw jest największy polski kolejowy operator logistyczny PKP Cargo S.A. w ramach zawartej umowy dostawy trzech lokomotyw tego typu.

Zapraszamy do oglądnięcia filmu z testu lokomotywy DRAGON2!