Aktualności

Pierwsza polska wielosystemowa lokomotywa elektryczna powstała w Newagu Gliwice

Loko­mo­tywa E4MSU Grif­fin zali­czyła pomyśl­nie jazdy testowe na torze o zasi­la­niu 15 kV oraz 25 kV. Ozna­cza to, że Newag Gli­wice jako pierw­szy w kraju wypro­du­ko­wał wie­lo­sys­te­mową loko­mo­tywę elek­tryczną, która może być eks­plo­ato­wana w całej Europie.

E4MSU Grif­fin, loko­mo­tywa od pod­staw wypro­du­ko­wana w Newagu, prze­zna­czona jest do pro­wa­dze­nia pocią­gów towa­ro­wych o masie do 3200 ton, z pręd­ko­ścią do160 km/h. Przy­sto­so­wana jest  do eks­plo­ata­cji przy zasi­la­niu 3kV DC, 25 kV 50Hz oraz 15 kV 16⅔Hz.

Prace nad pro­jek­to­wa­niem  E4MSU Grif­fin roz­po­częły się we wrze­śniu  2010 roku. W 2012 roku loko­mo­tywa była pre­zen­to­wana na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Kole­jo­wych  Inno­trans w Ber­li­nie, a od maja pod­da­wana jest testom eksploatacyjnym.

Pierw­sze testy prze­pro­wa­dzone przez Insty­tut Kolej­nic­twa na torze testo­wym w Żmigro­dzie (m.in. dyna­miki, układu hamul­co­wego, cha­rak­te­ry­styk trak­cyj­nych) zakoń­czyły się  wyni­kiem celu­ją­cym i obec­nie ocze­kuje na  świa­dec­two dopusz­cze­nia do eks­plo­ata­cji.
Podob­nie było pod­czas prób­nych jazd badaw­czych pro­wa­dzo­nych przez PKP Cargo S.A. Loko­mo­tywa z powo­dze­niem pocią­gnęła skład towa­rowy o masie 3440 t.

Testu­jący ją maszy­ni­ści nie stro­nią od pochwał:
„Jest to loko­mo­tywa na miarę XXI wieku. Wyróż­nia się dosko­na­łym usprę­ży­no­wa­niem oraz bar­dzo dobrze zestro­jo­nym ukła­dem napę­do­wym, czego efek­tem są dobre moż­li­wo­ści trak­cyjne i wysoki kom­fort jazdy” – mówi Paweł Pluta z PKP Cargo.
Dariusz Jur­czuk rów­nież z PKP Cargo dodaje, że — „na uzna­nie zasłu­guje pro­ste i ergo­no­miczne roz­miesz­cze­nie przy­rzą­dów na pul­pi­cie, prze­stronna kabina oraz dobre wyciszenie.”

W ostat­nim tygo­dniu Grif­fin tra­fił na tor testowy VUZ  Velim w Cze­chach, gdzie był pod­da­wany sta­tycz­nym pró­bom uru­cho­mie­nio­wym oraz jaz­dom w sys­te­mach  zasi­la­nia 25 kV i 15 kV AC. Pomyślne zakoń­cze­nie prób  to  pierw­szy krok przed cer­ty­fi­ka­cją na ryn­kach europejskich.

„Grif­fin, który już cie­szy się dużym zain­te­re­so­wa­niem,  jest naszą odpo­wie­dzią na zróż­ni­co­wane potrzeby rynku euro­pej­skiego  – mówi  Bogu­sław Nowak, kie­row­nik Mar­ke­tingu – duży wachlarz moż­li­wo­ści trans­por­to­wych i tech­nicz­nych, para­me­try dosto­so­wy­wane do indy­wi­du­al­nych potrzeb klienta, niskie koszty eks­plo­ata­cji, tech­no­lo­gie przy­ja­zne środo­wi­sku i kon­ku­ren­cyjna cena powinny zna­leźć uzna­nie u euro­pej­skich kon­tra­hen­tów – dodaje.”

Testy na torze testo­wym w Veli­mie pro­wa­dzone będą do soboty 17.08.2013.