Aktualności

Pięć EZT dla Kolei Dolnośląskich

W wyniku roz­strzy­gnię­tego postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego pro­wa­dzo­nego w try­bie prze­targu nieograniczonego

przez spółkę Koleje Dol­no­ślą­skie S.A. z sie­dzibą w Legnicy na: „dostawę pię­ciu fabrycz­nie nowych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych”, w dniu 17.10.2011 roku, o godzi­nie 11.00, została pod­pi­sana umowa mię­dzy Spółką Koleje Dol­no­ślą­skie S.A. a spółką Newag S.A. z sie­dzibą w Nowym Sączu.

Zaofe­ro­wane przez Newag S.A. pojazdy będą czte­ro­czło­no­wymi, nisko­po­dło­go­wymi elek­trycz­nymi zespo­łami trak­cyj­nymi, które będą mogły być eks­plo­ato­wane z pręd­ko­ścią 160 km/h, wypo­sa­żo­nymi w kli­ma­ty­za­cję prze­strzeni pasa­żer­skiej, sys­temy infor­ma­cji pasa­żer­skiej, sys­tem zli­cza­nia pasa­że­rów i moni­to­ring wnę­trza pojazdu. Pojazdy będą wypo­sa­żone w windy dla osób nie­peł­no­spraw­nych oraz bez­prze­wo­dowy dostęp do Internetu.

Newag S.A. zaofe­ro­wał dostawę pojaz­dów za kwotę 99 999 000,00 zł brutto.

Ter­min dostawy ostat­niego (pią­tego) elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego wynosi 26 mie­sięcy od dnia pod­pi­sa­nia umowy.


Koleje Dol­no­ślą­skie.
Koleje Dol­no­ślą­skie S.A. są spółką samo­rzą­dową. Zostały powo­łane do życia na mocy Uchwały Nr XX/246/07 Sej­miku Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego z dnia 28 grud­nia 2007r. Celem dzia­ła­nia Spółki, jest prze­wóz pasa­że­rów auto­bu­sami szy­no­wymi w obrę­bie Dol­nego Śląska. Jako pierw­szy pasa­żer­ski prze­woź­nik w Pol­sce, po uzy­ska­niu licen­cji, otrzy­mał Euro­pej­ski i Kra­jowy Cer­ty­fi­kat Bezpieczeństwa.