Aktualności

Piąty szynobus na Pomorzu

W dniu dzi­siej­szym dostar­czy­li­śmy piąty w kolej­no­ści (trzeci trój­czło­nowy) spa­li­nowy zespół trak­cyjny typu 221M, ozna­cze­nie kole­jowe SA 138–003.

Ostatni z sze­ściu zamó­wio­nych przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Pomor­skiego pojaz­dów (2 dwu­czło­nowe, 4 trój­czło­nowe) zosta­nie dostar­czony w stycz­niu 2011 roku.