Aktualności

Pasażerowie z opolskiego testują Impulsa

W dniu dzi­siej­szym odbyły się pierw­sze jazdy testowe z  pasa­że­rami  pierw­szego trzy­czło­no­wego pojazdu Impuls 36WEa wypro­du­ko­wa­nego dla Woje­wódz­twa Opol­skiego przez Newag S.A. Cho­ciaż ofi­cjalne prze­ka­za­nie odbę­dzie się 26 sierp­nia 2016, już teraz Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Andrzej Buła wraz z człon­kami zarządu woje­wódz­twa towa­rzy­szył pasa­że­rom pod­czas podróży nowym pojaz­dem na tra­sie z Kędzie­rzyna– Koźla do Wrocławia.

Wło­da­rze woje­wódz­twa nie kryli swo­jego zado­wo­le­nia: Mar­sza­łek Andrzej Buła nazwał pojazd „naszym regio­nal­nym pen­do­lino”, a czło­nek zarządu woje­wódz­twa pod­kre­ślał, że pojazd w 90 % jest pro­duk­cji polskiej.

Impulsy 36 WEa dla woje­wódz­twa opol­skiego wypo­sażone są w nowo­cze­sny układ napę­dowy i hamul­cowy, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sną infor­ma­cję pasa­żer­ską w sys­te­mie audio-video oraz sys­tem  moni­to­ringu. Pasa­że­ro­wie podró­żu­jąc w kom­for­to­wych warun­kach mogą doła­do­wać urzą­dze­nia elek­tro­niczne dzięki gniazd­kom elek­trycz­nym AC 230V umiesz­czo­nym przy każ­dym ze 176 foteli oraz sko­rzy­stać z bez­płatnego Wi-Fi. Pojazdy są przy­sto­so­wane do prze­wozu osób z ogra­ni­czoną zdol­no­ścią ruchową i do prze­wozu rowe­rów.  Poru­szają się z mak­sy­malną pręd­ko­ścią 160 kilo­me­trów na godzinę, ale nie­dawno pobity został przez nie rekord pręd­ko­ści — 226 kilo­me­trów na godzinę.

Na mocy umowy,  do końca tego roku Newag dostar­czy dla Woje­wódz­twa Opol­skiego 3 pojazdy oraz pozo­stałe 2 do 31 stycz­nia 2018 r. Wła­dze woje­wódz­twa mogą też sko­rzy­stać z opcji na dostawę dwóch dodat­ko­wych pojaz­dów do 10 grud­nia 2018r. Całkowita war­tość umowy wynosi ponad 88 mln zł. Pie­nią­dze pocho­dzą z czte­rech źródeł: budżetu woje­wódz­twa opol­skiego oraz rezerwy celo­wej budżetu pań­stwa, Fun­du­szu Kole­jo­wego i Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Opol­skiego na lata 2014–2020, z któ­rego dofi­nan­so­wa­nie wynie­sie 15,5 mln euro.

Wię­cej infor­ma­cji na: www.opolskie.pl