Aktualności

Parlamentarzyści w NEWAG S.A.

W dniu 21 marca 2016 r. grupa par­la­men­ta­rzy­stów z Mało­pol­ski odwie­dziła NEWAG S.A. w Nowym Sączu. Oka­zją do wizyty był począ­tek obcho­dów 140-lecia Spółki oraz nie­dawno ogło­szony Plan LUXTORPEDA 2.0 Wice­pre­miera Morawieckiego.

Pod­czas spo­tka­nia połą­czo­nego z wizytą na wydzia­łach pro­duk­cyj­nych, goście mogli zapo­znać się naocz­nie z poten­cja­łem pro­duk­cyj­nym firmy oraz port­fo­lio pro­du­ko­wa­nych przez NEWAG pojaz­dów szy­no­wych. Zarząd przed­sta­wił rów­nież histo­rię Spółki oraz jej naj­więk­sze osią­gnię­cia kon­cen­tru­jąc się na głów­nych kon­trak­tach pod­pi­sa­nych w ostat­nich latach jak rów­nież poten­cjał roz­wo­jowy i plany na przyszłość.

Pod­kre­śla­jąc poten­cjał Mało­pol­ski jako regionu, Zarząd Spółki odniósł się rów­nież do Planu na Rzecz Odpo­wie­dzial­nego Roz­woju Wice­pre­miera Mate­usza Mora­wiec­kiego w pełni zga­dza­jąc się celem pro­gramu roz­wo­jo­wego „Luxtor­peda 2.0”, któ­rym jest zapro­jek­to­wa­nie i wypro­du­ko­wa­nie pol­skich pojaz­dów na cele komu­ni­ka­cji miej­skiej. Zarząd pod­niósł jed­nak kwe­stię zasięgu tego planu, który nie obej­muje woje­wódz­twa mało­pol­skiego. „Woje­wódz­two Mało­pol­skie powinno być czę­ścią planu Luxtor­peda bo już teraz jest zagłę­biem pol­skich firm i pol­skiej myśli tech­nicz­nej. Powin­ni­śmy wyko­rzy­stać ten poten­cjał,” powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A.

Zapro­szeni posło­wie zade­kla­ro­wali współ­pracę ponad podzia­łami poli­tycz­nymi w lobo­wa­niu na rzecz włą­cze­nia Mało­pol­ski do planu Luxtor­peda 2.0. W wizy­cie uczest­ni­czyli posło­wie: Bar­bara Bar­tuś, Andrzej Czer­wiń­ski, Jan Duda, Wie­sław Jan­czyk, Józef Las­sota, Józef Leśniak, Jerzy Meysz­to­wicz, Arka­diusz Mular­czyk, Anna Paluch, Marek Sowa oraz Sena­tor Sta­ni­sław Kogut.