Aktualności

Ostatni z zamówionych Impulsów przyjechał do Szczecina

12 grud­nia 2013 r. na dwo­rzec Szcze­cin Główny wje­chały pierw­sze 3 Impulsy. Dzi­siaj, 25 marca,  mar­sza­łek woje­wódz­twa Olgierd Geble­wicz ode­brał ostatni pojazd i tym samym ofi­cjal­nie zakoń­czył reali­za­cję naj­więk­szego pro­jektu kole­jo­wego dla Pomo­rza Zachodniego. 

– Suk­ce­syw­nie dostar­czane od grud­nia 2013 r. Impulsy prze­wio­zły już 1,7 mln pasa­że­rów – poin­for­mo­wał mar­sza­łek Geble­wicz. – Wygodą, kom­for­tem, cza­sem podróży, jed­nym sło­wem jako­ścią sta­ramy się zachę­cić miesz­kań­ców do podróży pocią­gami, a te warunki na pewno speł­niają Impulsy. Chcę gorąco podzię­ko­wać fir­mie Newag, która wywią­zała się z wysoko posta­wio­nych warun­ków kon­traktu. Mam nadzieję, że nowa per­spek­tywa i nowe plany stwo­rzą w przy­szło­ści kolejne moż­li­wo­ści współ­pracy – stwier­dził marszałek.

W ciągu 17 mie­sięcy Zachod­nia Grupa Zaku­powa otrzy­mała 13 czte­ro­czło­no­wych pojaz­dów Impuls, w tym 12 woje­wódz­two zachod­nio­po­mor­skie. Do ich pro­duk­cji zużyto 704 788 kg stali i 25 998 kg farby, zamon­to­wano 2912 foteli i 756 szyb. W pojaz­dach poło­żono łącznie 750 000 km kabli i 14 000 metrów bie­żą­cych rur do wyko­na­nia insta­la­cji pneumatycznej.

– Reali­za­cja kon­traktu prze­bie­gała w tem­pie eks­pre­so­wym – stwier­dził pre­zes Newagu Zbi­gniew Konie­czek. – Bar­dzo cenimy sobie jakość współ­pracy z zama­wia­ją­cym. Zachod­nio­po­mor­skie Impulsy prze­je­chały już 1,5 mln km, a ich współ­czyn­nik dostęp­no­ści wynosi  98%, co świad­czy o bar­dzo dużej nie­za­wod­no­ści wypro­du­ko­wa­nych przez nas pocią­gów – pochwa­lił się Zbi­gniew Konieczek.

– Cały czas gonimy ten XXI wiek, ale sądzę, patrząc choćby na Impulsy, że już jeste­śmy coraz bli­żej tego, by stał się on naszym udzia­łem – powie­dział wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa Tomasz Sobie­raj, komen­tu­jąc zakoń­cze­nie projektu.

Obec­nie Impulsy kur­sują w tra­sach Szcze­cin – Słupsk – Szcze­cin, Poznań – Świno­uj­ście – Poznań (przez Szcze­cin). W waka­cje uru­cho­miony zosta­nie szybki pociąg nad morze. Dokład­nie 27 czerwca o godz. 8:19  „Błę­kitny” wyru­szy ze Szcze­cina, by w ciągu 65 minut zawieźć podróż­nych do Świnoujścia.

Kolejny duży kontakt NEWAG S.A.