Aktualności

Ostatni szynobus na Pomorzu

W wyniku roz­strzy­gnię­cia postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­nego ogło­szo­nego w dniu 21.11.2009

oraz w wyniku pod­pi­sa­nej umowy z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Pomor­skiego dostar­czy­li­śmy dziś (tj. 26.01.2011r.), ostatni z sze­ściu (czwarty trój­czło­nowy) spa­li­nowy zespół trak­cyjny 221M (ozna­cze­nie kole­jowe SA 138).

W wyniku pod­pi­sa­nej umowy NEWAG S.A. miał dostar­czyć 6 sztuk SZT, a war­tość zamó­wie­nia wynosi 50 386 000.00 zł. Zakup taboru kole­jo­wego finan­so­wany był ze środ­ków Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Pomorskiego