Aktualności

Oficjalne przekazanie pojazdu 39WE dla WKD

W dniu dzi­siej­szym w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim nastą­piło  ofi­cjalne prze­ka­za­nie pierw­szego   elek­trycz­nego zespołu trak­cyj­nego  39WE wypro­du­ko­wa­nego przez NEWAG S.A.  dla War­szaw­skiej Kolei Dojazdowej.

Na mocy umowy, pod­pi­sa­nej 26.08.2014r., Newag dostar­czył już w kwiet­niu i maju bie­żą­cego roku  trzy z sze­ściu sztuk ezt prze­zna­czo­nych do wyko­ny­wa­nia aglo­me­ra­cyj­nych kole­jo­wych prze­wo­zów pasa­żer­skich w aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej. Umowa prze­wi­duje rów­nież świad­cze­nie usług utrzy­ma­nio­wych w okre­sie 6 mie­sięcy od daty prze­ka­za­nia każ­dego pojazdu oraz prze­szko­le­nie pra­cow­ni­ków w zakre­sie obsługi utrzy­ma­nia pojazdów.

 

War­tość całego kon­traktu wynosi 98 227 800,00 PLN brutto (79 860 000,00 PLN netto). Ostatni z zamó­wio­nych pojaz­dów zosta­nie dostar­czony pod koniec sierp­nia 2016r.

To dla mnie zaszczyt, że w dniu dzi­siej­szym mogę ofi­cjal­nie prze­ka­zać na ręce Zarządu War­szaw­skiej Kolei Dojaz­do­wej nowy pojazd typu 39WE, z któ­rego jeste­śmy nie­zmier­nie dumni.

Jeste­śmy prze­ko­nani, że spełni on ocze­ki­wa­nia wasze jak i waszych naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych pasa­że­rów. Wypro­du­ko­wa­li­śmy pojazd, który nie tylko będzie kom­for­towy i nie­za­wodny, ale dzięki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snych roz­wią­zań tech­nicz­nych rów­nież bar­dzo bez­pieczny, powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A.  ”

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne 39WE to sze­ścio­czło­nowe pojazdy o dłu­go­ści 60 m skła­dające się z 2 jed­no­prze­strzen­nych czę­ści po 3 człony każda. Każdy pojazd mie­ści łącznie 505 pasa­że­rów, w tym 164 na miej­scach sie­dzą­cych (włą­cza­jąc 32 miej­sca na sie­dze­niach uchyl­nych), a 16 drzwi wej­ścio­wych dla pasa­że­rów (po 8 na stronę) uła­twia szyb­kie wsia­da­nie i wysia­da­nie. EZT 39WE wypo­sa­żony jest w pełni zin­te­gro­wany sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej z zewnętrz­nymi tabli­cami LED oraz wewnętrz­nymi moni­to­rami LCD. Bez­pie­czeń­stwo pasa­że­rów zapew­nia sys­tem moni­to­ringu wnę­trza oraz Inter­com umoż­li­wia­jący kon­takt z kabiną maszy­ni­sty. Wszyst­kie pojazdy wypo­sa­żone są w kli­ma­ty­za­cję prze­strzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych.

Pojazdy 39WE są przy­sto­so­wane do prze­wo­że­nia pasa­że­rów z ogra­ni­cze­niami rucho­wymi, dla któ­rych wyzna­czono spe­cjalne miej­sca wypo­sa­żone w uchwyty do zamo­co­wa­nia wóz­ków inwa­lidz­kich oraz roz­kła­dane pomo­sty trans­por­towe, aby uła­twić wsia­da­nie i wysia­da­nie pasa­że­rom o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się, mat­kom z małymi dziećmi oraz rowe­rzy­stom. W pojeź­dzie wydzie­lono rów­nież miej­sca do prze­wo­że­nia rowe­rów.  39WE na linii WKD pojadą z pręd­ko­ścią 80 km/h.