• 35WE
 • 45WE
 • 31WE
 • 36WE
 • 37WE

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne z rodziny Impuls są pojaz­dami nisko­po­dło­go­wymi z jed­no­prze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej opcjo­nal­nie w auto­maty do sprze­daży bile­tów oraz kasow­niki bile­towe. Wnę­trze zostało dosto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – prze­wi­dziano pod­jazdy (pochyl­nie), wysu­wane

W pojeź­dzie zasto­so­wane zostały kla­syczne wózki napę­dowe oraz wózki toczne Jacobsa (wspólne dla dwóch czło­nów).

Wózki te posia­dają nowo­cze­sny układ bie­gowy i dwu­stop­niowe usprę­ży­no­wa­nie z dru­gim stop­niem pneu­ma­tycz­nym, które sku­tecz­nie tłumi drga­nia i zapew­nia wysoki kom­fort podróżowania.

Możliwe konfiguracje składu

Rodzina Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych „Impuls” może zostać wypro­du­ko­wana w wielu kon­fi­gu­ra­cjach. Zależ­nie od zapo­trze­bo­wa­nia dostar­czamy zestawy w wer­sjach dwu­czło­no­wej (EZT 37WE), trój­czło­no­wej (EZT 36WE), czte­ro­czło­no­wej (EZT 31WE) i sze­ścio­czło­no­wej (EZT 35WE).

Poza zmienną dłu­go­ścią zestawu moż­liwe są także różne kon­fi­gu­ra­cje układu wnę­trza prze­działu pasa­żer­skiego, umoż­li­wia­jące eks­plo­ata­cję pojazdu nie tylko w ruchu aglo­me­ra­cyj­nym i pod­miej­skim, ale także dalekobieżnym.

35WE
6 członów

Sze­ścio­czło­nowy EZT to pierw­szy pojazd z rodziny Impuls jaki powstał w Newagu, w 2012 roku. 35WE wypo­sa­żony jest w cztery wózki napę­dowe i cztery wózki toczne (układ osi Bo’2’2’Bo’+Bo’2’2’Bo’). Jego napęd sta­nowi 8 sil­ni­ków trak­cyj­nych o łącznej mocy 3200kW co pozwala na uzy­ski­wa­nie pręd­ko­ści do 160 km/h.
Cał­ko­wita dłu­gość pojazdu ze sprzę­gami wynosi 113 600 mm, a prze­działu pasa­żer­skiego 92 300 mm.

Impulsy 35WE wożą pasa­że­rów SKM War­szawa i Kolei Śląskich. Przy­sto­so­wane są do prze­wozu 922 osób w tym 218 na miej­scach siedzących.

45WE
5 członów

Pięcio­czło­nowy Impuls 45WE to naj­now­szy pojazd  tego typu wypro­du­ko­wany w NEWAG S.A., który jest zgodny z TSI, naj­now­szymi restryk­cyj­nymi euro­pej­skimi nor­mami.
W sierp­niu 2015r. Impuls 45WE wypro­du­ko­wany na zle­ce­nie Kolei Mazo­wiec­kich pobił rekord pręd­ko­ści (226 km/h) na torze testo­wym i jest jak dotąd naj­szyb­szym pojaz­dem pasa­żer­skim wypro­du­ko­wa­nym w Polsce.

45WE wypo­sa­żony jest w 2 wózki napę­dowe i 4 wózki toczne (układ osi Bo’2’2’2’2’Bo’). Posiada cztery sil­niki trak­cyjne o mocy 500kW każdy, dające łączną moc pojazdu 2000 kW i pozwa­la­jące na roz­wi­nię­cie pręd­ko­ści 160 km/h. Pojazd mie­ści ponad 500 osób w tym 219 na miej­scach sie­dzą­cych.
Od czerwca 2015 eks­plo­ato­wany jest przez Koleje Mazo­wiec­kie na tra­sie Warszawa-Skierniewice.

31WE
4 człony

W 2013 z Newagu wyjeż­dża kolejny, czte­ro­czło­nowy Impuls 31WE, który mie­ści 458 pasa­że­rów w tym 202 na miej­scach sie­dzą­cych.
Na zamó­wie­nie Kolei Dol­no­ślą­skich wypro­du­ko­wa­nych zostaje 5 pocią­gów. Impuls 31 WE wypo­sa­żony jest w dwa wózki napę­dowe i trzy wózki toczne (układ osi Bo’2’2’2’Bo’). Napęd to 4 sil­niki trak­cyjne o łącznej mocy 2000 kW. Cał­ko­wita dłu­gość pojazdu ze sprzę­gami wynosi 74 400 mm, a prze­działu pasa­żer­skiego 59 600 mm.

Kolejne czte­ro­czło­nowe Impulsy zamó­wiła Zachod­nia Grupa Zaku­powa. Obec­nie eks­plo­ato­wane pojazdy obsłu­gują trasy Szcze­cin – Poznań i Szcze­cin– Słupsk. Zaprojektowane zostały do prze­wo­że­nia 436 pasa­że­rów, w tym 208 na miej­scach sie­dzą­cych. Wyróż­nia je wnę­trze podzie­lone na przedziały.

36WE
3 człony

Trój­czło­nowy Impuls wypo­sa­żony jest w 2 wózki napę­dowe i 2 wózki toczne (układ osi Bo’2’2’Bo’). Cztery sil­niki trak­cyjne o łącznej mocy 1600 kW pozwa­lają na roz­wi­nię­cie pręd­ko­ści do 160 km/h. Posiada 330 miejsc, w tym 170 sie­dzą­cych. Dłu­gość pojazdu ze sprzę­gami 58 400 mm.
Pierw­szy trój­człon zamó­wiony został przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kiego i prze­ka­zany do eks­plo­ata­cji Prze­wo­zom Regio­nal­nym. Obsłu­guje trasę Rze­szów – Przemyśl.

Wer­sja pojazdu ozna­czona 36WEa będzie pierw­szym pojaz­dem homo­lo­go­wa­nym w Pol­sce na zgod­ność z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Interoperacyjności.

37WE
2 człony

Jest naj­mniej­szym z pojaz­dów dedy­ko­wa­nych do obsługi zelek­try­fi­ko­wa­nych linii kole­jo­wych o małych poto­kach pasa­że­rów. Dwu­czło­nowy  Impuls  o ukła­dzie osi Bo’2’Bo’ (dwa wózki napę­dowe, jeden toczny) wypo­sa­żony jest w napęd  o mocy 1600 kW, co pozwala na uzy­ska­nie pręd­ko­ści eks­plo­ata­cyj­nej 160 km/h oraz wyso­kich przy­spie­szeń roz­ruchu. Dłu­gość pojazdu (ze sprzę­gami) 42 400 mm.

Kon­fi­gu­ru­jąc  wnę­trze zasto­so­wano wszyst­kie spraw­dzone roz­wią­za­nia z pojaz­dów 36WE i 31WE. Speł­nione zostały ocze­ki­wa­nia pa­sażerów w zakre­sie dostęp­no­ści z pero­nów o róż­nej wyso­ko­ści oraz dostęp­no­ści dla pasa­że­rów z ogra­ni­cze­niami rucho­wymi. Pojazd może być eks­plo­ato­wany w trak­cji wie­lo­krot­nej z innymi pojaz­dami rodziny Impuls.

Dwu­czło­nowe pojazdy zaczęły wozić pasa­że­rów woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego w czerwcu 2014. Miesz­czą 265 osób.

Cechy użyt­kowe:

 • pojazdy prze­zna­czone do obsługi ruchu aglo­me­ra­cyj­nego, regio­nal­nego i dalekobieżnego
 • moż­li­wość podró­żo­wa­nia z pręd­ko­ścią do 160 km/h
 • atrak­cyjny, aero­dy­na­miczny kształt linii nadwozia
 • nowo­cze­sne wnę­trze, jed­no­prze­strzenne lub podzie­lone na przedziały
 • niska pod­łoga umoż­li­wia­jąca łatwe wsia­da­nie i wysiadanie
 • nowo­cze­sne toa­lety z obie­giem her­me­tycz­nym, zgodne z wyma­ga­niami TSI
 • wysoki kom­fort podró­żo­wa­nia dzięki nowo­cze­snemu ukła­dowi biegowemu
 • kli­ma­ty­za­cja oraz ogrze­wa­nie z auto­ma­tyczną regulacją

Napęd:

 • opty­malne wła­ści­wo­ści trak­cyjne dzięki zasto­so­wa­niu sil­ni­ków trój­fa­zo­wych asynchronicznych
 • dwu­stop­niowe prze­kład­nie trak­cyjne z wałami drą­żo­nymi i sprzę­głami podat­nymi osi
 • zasto­so­wa­nie indy­wi­du­al­nego napędu falow­ni­ko­wego na każdy wózek napędny
 • zwrot (reku­pe­ra­cja) ener­gii do sieci trak­cyj­nej pod­czas hamowania

 

Prze­dział pasażerski:

 • pojazdy jed­no­prze­strzenne (zabu­dowa zależna od prze­zna­cze­nia pojazdu i wyma­gań klienta)
 • este­tyczne i funk­cjo­nalne wnę­trze przy­sto­so­wane rów­nież dla osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się wraz ze sta­no­wi­skami dla wózków
 • nowo­cze­sne oświe­tle­nie w tech­no­lo­gii LED
 • wnę­trze przy­sto­so­wane do prze­wo­że­nia rowerów
 • nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasażerskiej
 • moni­to­ring wnę­trza pojazdu
 • wydajna kli­ma­ty­za­cja i ogrzewanie

Kabina maszy­ni­sty:

 • nowo­cze­sne i ergo­no­miczne wnę­trze z dwu­sta­no­wi­sko­wymi pul­pi­tami (maszy­ni­sta  i pomocnik)
 • kom­for­towe fotele i regu­lo­wane podnóżki
 • kli­ma­ty­zo­wane wnętrze
 • wypo­sa­że­nie socjalne (lodówka, czaj­nik itp.)
 • zwięk­szone bez­pie­czeń­stwo zde­rze­niowe speł­nia­jące 4 sce­na­riu­sze wg PN-15227:2008 oraz sce­na­riusz zde­rze­niowy C1