Elektryczny
 • 35WE
 • 45WE
 • 31WE
 • 36WE
 • 37WE

Elektryczny Zespół Trakcyjny Impuls 2 wyróż­nia się  funk­cjo­nal­nością oraz zastosowaniem zaawanso­wanych roz­wią­zań konstrukcyjnych.

Wywodzi się z rodziny pojazdów Impuls pierwszej serii i jest zbudowany na bazie doświadczeń zdobytych przez NEWAG S.A. przy ich produkcji we współpracy z naszymi Klientami. IMPULS 2 wywodzi się z generacji pojazdów Impuls 36WEa, 31WE, 45WE które są zgodne z Rozporządzeniami Komisji Unii Europejskiej wydanymi w 2014 roku: TSI LOC&PAS, TSI SRT, TSI NOI, TSI PRM oraz TSI CCS oraz posiadają certyfikaty WE wydane przez Instytut Kolejnictwa dla podsystemu TABOR.

Pro­jek­tu­jąc pociąg kon­struk­to­rzy szcze­gólną uwagę zwró­cili na bez­pie­czeń­stwo. Kabina maszy­ni­sty pod­po­rząd­ko­wana została w stu pro­cen­tach ergo­no­mii pracy. Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wany pul­pit rozbu­do­wany dookoła fotela maszy­ni­sty pozwala na dostrze­że­nie obiek­tów znaj­du­ją­cych się w bli­skiej odle­gło­ści od czoła pojazdu.

Możliwe konfiguracje składu

Konstrukcja pojazdu Impuls 2, a w szczególności ostoi, umożliwia konfigurację wysokości podłogi 620 oraz 760 mm. Ponadto, istnieje możliwość konfiguracji pojazdu ze zmienną ilością drzwi, w zależności od wymagań Przewoźników.

Pojazdy Impuls 2 mogą być wyposażone również w napęd z silnikiem spalinowym jako osobny doczepiany człon napędowy lub włączony w skład pojazdu.

Poza zmienną dłu­go­ścią zestawu moż­liwe są także różne kon­fi­gu­ra­cje układu wnę­trza prze­działu pasa­żer­skiego, umoż­li­wia­jące eks­plo­ata­cję pojazdu nie tylko w ruchu aglo­me­ra­cyj­nym i pod­miej­skim, ale także dalekobieżnym.

35WE
6 członów

Pojazdy Impuls 2 mogą być konfigurowane w różnych długościach oraz wariantach mocy.

 • Długość 114,86 m
 • Moc 3 200 kW
45WE
5 członów

Pojazdy Impuls 2 mogą być konfigurowane w różnych długościach oraz wariantach mocy.

 • Długość 91,9 m
 • Moc 2 000 kW

 

31WE
4 człony

Pojazdy Impuls 2 mogą być konfigurowane w różnych długościach oraz wariantach mocy.

 • Długość 75,6 m
 • Moc 2 000 kW – wersja I
 • Moc 1 600 kW – wersja II
36WE
3 człony

Pojazdy Impuls 2 mogą być konfigurowane w różnych długościach oraz wariantach mocy.

 • Długość 59,3 m
 • Moc 1 600 kW
37WE
2 człony

Pojazdy Impuls 2 mogą być konfigurowane w różnych długościach oraz wariantach mocy.

 • Długość 43 m
 • Moc 1 600 kW

Cechy użyt­kowe:

 • pojazdy prze­zna­czone do obsługi ruchu aglo­me­ra­cyj­nego, regio­nal­nego i dalekobieżnego
 • moż­li­wość podró­żo­wa­nia z pręd­ko­ścią do 160 km/h
 • atrak­cyjny, aero­dy­na­miczny kształt linii nadwozia
 • nowo­cze­sne wnę­trze, jed­no­prze­strzenne lub podzie­lone na przedziały
 • niska pod­łoga umoż­li­wia­jąca łatwe wsia­da­nie i wysiadanie
 • nowo­cze­sne toa­lety z obie­giem her­me­tycz­nym, zgodne z wyma­ga­niami TSI
 • wysoki kom­fort podró­żo­wa­nia dzięki nowo­cze­snemu ukła­dowi biegowemu
 • kli­ma­ty­za­cja oraz ogrze­wa­nie z auto­ma­tyczną regulacją

Napęd:

 • opty­malne wła­ści­wo­ści trak­cyjne dzięki zasto­so­wa­niu sil­ni­ków trój­fa­zo­wych asynchronicznych
 • dwu­stop­niowe prze­kład­nie trak­cyjne z wałami drą­żo­nymi i sprzę­głami podat­nymi osi
 • zasto­so­wa­nie indy­wi­du­al­nego napędu falow­ni­ko­wego na każdy wózek napędny
 • zwrot (reku­pe­ra­cja) ener­gii do sieci trak­cyj­nej pod­czas hamowania

Prze­dział pasażerski:

 • pojazdy jed­no­prze­strzenne (zabu­dowa zależna od prze­zna­cze­nia pojazdu i wyma­gań klienta)
 • este­tyczne i funk­cjo­nalne wnę­trze przy­sto­so­wane rów­nież dla osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się wraz ze sta­no­wi­skami dla wózków
 • nowo­cze­sne oświe­tle­nie w tech­no­lo­gii LED
 • wnę­trze przy­sto­so­wane do prze­wo­że­nia rowerów
 • nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasażerskiej
 • moni­to­ring wnę­trza pojazdu
 • wydajna kli­ma­ty­za­cja i ogrzewanie

Kabina maszy­ni­sty:

 • nowo­cze­sne i ergo­no­miczne wnę­trze z dwu­sta­no­wi­sko­wymi pul­pi­tami (maszy­ni­sta  i pomocnik)
 • kom­for­towe fotele i regu­lo­wane podnóżki
 • kli­ma­ty­zo­wane wnętrze
 • wypo­sa­że­nie socjalne (lodówka, czaj­nik itp.)
 • zwięk­szone bez­pie­czeń­stwo zde­rze­niowe speł­nia­jące 4 sce­na­riu­sze wg PN-15227:2008 oraz sce­na­riusz zde­rze­niowy C1